مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای  دادنامه شماره 9909973819200941 صادره شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۶۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۴۶۲۱۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای  دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۹۲۰۰۹۴۱ صادره از شعبه  دوم  دادگاه حقوقی  بروجن  در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۳۳ اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن  ، نظر به درخواست  وکیل محکوم له و جهت اجرای مفاد دادنامه صدر الذکر جلسه مزایده ای در محل اجرای احکام  مدنی دادگستری بروجن با حضور نماینده دادستان جهت فروش ملک بشرح ذیل راس ساعت ۹ صبح مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. طالبین خرید می بایستی ۱۰ در صد از قیمت پیشنهادی را فی المجلس بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام مدنی شهرستان بروجن پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش آنرا به این اجرا ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای سببی ونسبی آنان ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می تواند ظرف پنج روزقبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید . مشخصات ملک یک باب ساختمان مسکونی  ،  واقع در بروجن بلوار شهدا کوچه شهید قربانعلی کیانی پلاک۷ کدپستی ۸۸۷۱۷۶۷۹۸۵ ،  دارای شماره پلاک فرعی ۱۴۴ از ۵۳۳ اصلی بروجن به مساحت ۲۴۵ مترمربع بوده و ششدانگ آن بنام مرحوم عبدالحسین صحت بروجنی فرزند علی جان می باشد. ضمنا ملک مورد نظر بر اساس سند ثبتی به مساحت ۲۴۵ مترمربع محدود است به: شمالا در پنج قسمت که قسمت دوم و چهارم شرقی و قسمت چهارم جنوبی است، اول بطول ۶/۷۵ متربه کوچه شهید کیانی، دوم و سوم و چهارم و پنجم بطول ۳/۱۰ و ۰/۱۰ و ۲/۸۰ و ۵ متر به پلاک ۵۳۳/۱۳۶ (منزل بخشعلی کریمی)، شرقا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است بطول ۱۱/۷۰ و ۰/۷۰ و ۴/۰۵ متر به پلاک ۵۳۳/۱۳۶، جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است بطول ۶/۹۰ و ۰/۱۰ به پلاک ۵۳۳/۱۳۶ و ۷/۲۰ متر به موقوفه مصلی و درب و دیواریست به کوچه بن بست، غربا در سه قسمت که قسمت دوم شمالی است بطول ۷/۴۰ به کوچه بن بست و پلاک ۵۳۳/۱۴۵ دوم بصورت شمالی بطول۳/۹۰ متر به کوچه بن بست و سوم بطول ۱۴/۶۰ متر به کوچه بن بست، و اعیانی ملک مورد نظر یک ساختمان یک و نیم طبقه با قدمت حدود ۴۵ سال و فاقد استحکام بنا بوده و در آستانه تخریب می باشد. ضمنا ملک دارای یک فقره امتیاز آب و فاضلاب، برق و گاز می باشد. که کنتور گاز توسط شرکت گاز جمع آوری گردیده و برق آن نیز قطع می باشد. نکته۱) ابعاد موجود ملک و مساحت با ابعاد و مساحت مندرج در سند دارای اندکی مغایرت می باشند، ولی ارزیابی بر اساس مساحت مندرج در سند ثبتی محاسبه شده است. نکته۲) ملک مورد نظر دارای کد نوسازی بشماره ۹-۱۱۲۰-۱۶۰-۱ می باشد و طبق مدارک موجود در شهرداری بروجن، مشکلی جهت نقل و انتقال ندارد. نهایتا ارزش ششدانگ عرصه و اعیانی ملک مذکور مبلغ ۱۱/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(یازده میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ریال) مطابق نظریه کارشناس مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن- محمدرضا رضایی زاده    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای  دادنامه شماره 9909973819200941 صادره شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجنمزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای  دادنامه شماره 9909973819200941 صادره شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن