مزایده بسمه تعالي --آگهي مزايده(مرحله اول)-در پرونده اجرايي 3/98/0103 شعبه سوم شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گرگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گرگان

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۰۶۵۳۴۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي --آگهي مزايده(مرحله اول)-در پرونده اجرايي ۳/۹۸/۰۱۰۳ شعبه سوم اجراي احکام مدني گرگان و به موجب نيابت واصله ازشعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان بندرگزمحکوم عليه محمدعلي کردي فرزندسليمان محکوم به پرداخت مبلغ  ۱/۶۷۴/۳۵۴/۲۴۳ريال درحق محکوم له حميددرويشي و مبلغ۸۳/۷۱۷/۷۱۲ ريال به عنوان نيم عشر دولتي در حق دولت محکوم و بدهکار مي باشد که ملک تعرفه شده ذيل  پس از توقيف کارشناسي و به قيمت ذيل ارزيابي شده است که ملک موصوف پس از جري تشريفات قانوني کارشناسي و قيمت گذاري ازطريق مزايده حضوري بفروش ميرسدطالبين خريد مي توانند درجلسه مزايده شرکت وپيشنهادخودرا ارائه وتسليم نمايند.ضمنا اين اجرا در خصوص ملک موصوف ومزايده وفق ماده ۵۱ قانون اجراي احکام مدني اقدام مينمايد.توصيف اجمالي مال منقول توقيف شده براساس ماده ۱۳۸قانون اجراي احکام مدني:در خصوص دعوي آقاي حميد درويشي به طرفيت آقاي محمدعلي كردي ضمن هماهنگي با آقاي محمدعلي كردي ( خوانده ) از ملك توقيف شده مورد نظر معاينه اي محلي به عمل آورديم كه نتيجه بازديد و بررسي هاي انجام شده به شرح ذيل اعلام مي گردد: آدرس محل وقوع ملك : گرگان – بلوار ناهارخوران – عدالت ۸۸ – بعد از پل –زمين هاي تحقيقات پنبه – قطعه ۵۶ - به مختصات جغرافيايي X=۲۷۳۹۹۷ Y=۴۰۷۶۰۶۱ مشخصات ثبتي ملك : ملك فاقد سند ملكي مي باشد. مشخصات و حدود اربعه ملك : ملك تعرفه شده قطعه زميني مسكوني به مساحت ۲۵۰ مترمربع ، شمالا" به طول ۱۰ متر وصل به زمين آقاي خلوتي ، جنوبا" به طول ۱۰ متر وصل به خيابان ۱۰ متري ، شرقا" به طول ۲۵ متر وصل به قطعه ۵۵ تفكيكي ، غربا" به طول ۲۵ متروصل به قطعه ۵۷ تفكيكي . ملك فاقد اشجار و اعيان مي باشد. پس از تعرفه ملك توسط مالك آقاي محمدعلي كردي ، اقدام به متراژ و مساحي و تطبيق در طبيعت نمودم كه مساحت محاسبه شده با اسناد و مدارك ابرازي مالك در طبيعت مطابقت داشت و محدوده ملك با دو رديف ديوار آجري مشخص مي باشد. نظريه كارشناسي : با توجه به بررسي هاي انجام شده و با عنايت به موقعيت مكاني و مساحت و ابعاد و با توجه به شرايط كنوني بازار و ديگر عوامل موثر در ارزيابي ، ارزش اين ملك بدون در نظر گرفتن تعهداتي و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد به مبلغ ۴۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال چهل و شش ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال تقويم و اعلام مي گردد.زمان و مکان مزايده:۱-زمان مزايده:روزدوشنبه مورخه  ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ساعت ۹ الي ۱۰ صبح-۲= مکان مزايده:دفتر شعبه سوم اجراي احکام مدني دادگستري گرگان-شرايط مزايده۱-مزايده از مبلغي که توسط کارشناس تعيين گرديده شروع برنده مزايده کسي است که بالاترين مبلغ را در جلسه مزايده قبول نمايد.۲-متقاضيان جهت شرکت در مزايده ، يک فقره چک تضمين شده ( چک سبز) بانک ملي در وجه سپرده موقت دادگستري گرگان که مبلغ آن مي بايست ۱۰% مبلغ کارشناسي باشد و حتما" شماره پرونده بر روي چک قيد گرديده شود ، به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزايده تحويل دفتر مزايده نمايند تا اجازه شرکت در مزايده را داشته باشند۳-طالبين خريد مي توانند ۵روز قبل از روزي که براي فروش معين شده است باهماهنگي اين اجراي احکام مال توقيف شده بازديد نمايند.۴- كليه هزينه هاي نقل و انتقال اموال اعم از عوارض ماليات و غيره به عهده برنده مزايده مي باشد.۵- تحويل اموال پس از تائيد صحت مزايده از ناحيه دادگاه صادركننده اجرائيه خواهد بود در صورت عدم تائيد صحت مزايده اين اجرا مسئوليتي در رابطه با خريدار ندارد فقط مبلغ توديع شده عودت خواهد شد.۶-مزايده با حضور نماينده محترم دادستان دادسراي عمومي و انقلاب گرگان و نماينده اجراي احکام مدني انجام خواهد شد۷- هزينه نقل و انتقال به عهده برنده مزايده مي باشد.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي --آگهي مزايده(مرحله اول)-در پرونده اجرايي 3/98/0103 شعبه سوم شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گرگانمزایده بسمه تعالي --آگهي مزايده(مرحله اول)-در پرونده اجرايي 3/98/0103 شعبه سوم شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گرگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن