مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول( نوبت اول) نظر به محکومیت محکوم شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اهر

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۶۰۵۰۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول( نوبت اول) نظر به محکومیت محکوم علیه:آقای جواد خاشعی به پرداخت الباقی مبلغ محکوم به ۲.۹۹۷.۱۴۵.۱۸۸ریال ازبابت اصل خواسته و خسارات دادرسی درحق محکوم له:اقای جابر آواز خان که در قبال مبلغ محکوم به یک واحد اپارتمان نیمه کاره از یک دستگاه ساختمان ۵ طبقه سازه ایی دارای طبقه زیرزمین وهمکف  و۳طبقه روی ان میباشد توقیف گردیده که حدود ومشخصات آن عبارت است از بااسکلت بتن ارمه اجرا گردیده دیوارها سفالی ودر برخی واحدها گچ وخاک ولوله گذاری پلیکا وبرق اجرا شده واقع دراهر شهرک شیخ شهاب الدین فاز ۲ که بصورت تعطیل ونیمه کاره رها گردیده است واحد توقیفی بعنوان واحد چهارم شمالی که درطبقه مذکور ۲واحدجنوبی وشمالی احداث شده است وقطعه زمین متعلق به واحدها قطعه شماره ۱۰۴۵به مساحت عرصه۲۵۰مترمربع ،که بابررسی مدارک ساختمان از جمله نقشه پروانه ساختمان وواحدهای احداثی مذکور فاقد نقشه پروانه مصوب از مراجع بوده (عدم مجوز احداث)واحد مورد مزایده ۶۲مترمربع به انضمام پارکینگ به متراز ۱۲متر مربع وانباری نیز درج گردیده است امتیازات فقط یک انشعاب برق میباشد که برای کل ساختمان میباشد با جمیع جهات فوق به مبلغ ۱.۶۷۴.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده که از طریق مزایده  به شرح ذیل  به فروش خواهد رسید. ۱-مزایده از مبلغ کارشناسی شروع به شخصی که  بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدواگذار خواهدشد. ۲-مزايده در مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ساعت۱۱:۰۰صبح  الی۱۲:۰۰در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اهر شروع وبرگزار خواهد شد. ۳- برنده مزایده  فی المجلس مبلغ ده درصد بها مورد معامله به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۰۵۵۱۰۰۲باشماره شناسه ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۰۰۰۲۵۳سپرده موقت دادگستري واريزوفيش مربوطه را به دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی تسليم نماید وپس ازتائیدمزایده نسبت به پرداخت بقيه ثمن مزایده ازتاريخ روز مزايده يك ماه مهلت داده خواهد شد. ۴-اگر برنده مزايده به عللي از خريد منصرف يا از تاديه مابقي قيمت پيشنهادي درموعد مقرر امتناع كند وجه توديعي پس از كسرهزينه هاي متعلقه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . ۵-شركت در مزايده حضوري است وبراي عموم به استثناي مشمولين ماده ۱۲۷ قانون اجراي احكام مدنی بلامانع است. ۶-داوطلبين ميتوانند پنج روز قبل از موعد آگهي جهت كسب اطلاع بيشتر به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی اهر مراجعه نمايند .                                 دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول( نوبت اول)
نظر به محکومیت محکوم شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اهرمزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول( نوبت اول)
نظر به محکومیت محکوم شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن