مزایده بسمه تعالي   آگهی حراج اموال منقول (نوبت دوم) اجرای احکام شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۲۱۴۶۰۰۰۰۰۸۷۶۱۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي   آگهی حراج اموال منقول (نوبت دوم) اجرای احکام حقوقی دادگستری زرند درنظردارد دررابطه باپرونده اجرائی کلاسه ۹۸۰۲۲۳مطروحه بین محکوم له سحر مهدیزاده و محکوم علیه حمید جعفری فرزندحسین درراستای اجرای دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۴۳۷۱۰۰۲۵۹صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی زرند جلسه مزایده اموال  منقول متعلق به محکوم علیه راباحضورنماینده محترم دادسرا درروز دو شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۴/۲۱راس ساعت ۱۱صبح درمحل دفتراجرای احکام حقوقی جهت استیفای بدهی محکوم علیه برگزارنماید.لذامتقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن بازدید ازموتورسیکلت توقیفی پیشنهادات خودرادرپاکت لاک ومهرشده تحویل اجرای احکام نموده ورسیداخذنمایندجلسه مزایده درمورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱در محل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری زرند برگزاروشروع مزایده ازقیمت پایه کارشناسی خواهدبود.ضمناً ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ومابقی درموعدمقرر از برنده مزایده اخذ خواهدشد.خریدبه صورت شفاهی نیزدرجلسه آزادمی باشد% مال مورد مزایده: یک دستگاه موتورسیکلت همتاز جوانان ۱۲۵سی سی ابی رنگ بشماره پلاک ۸۱۲-۹۱۱۱۱مدل ۱۳۸۹بشماره موتور ۱۰۰۰۲۴۹وشماره شاسی ۸۹۰۱۴۰۳که در زمان بازدید سالم واماده بکار بودن موتور سیکلت احراز نگردید وطلقهای پلاستیکی جاویی موتورسیکلت ودو طرف قسمت چپ وراست به نظر تعویضی ودارای رنگ شدگی میباشد وطلقهای بدنه قسمت عقب دو طرف دارایشکستگی میباشند ولاستیک چرخ جلو ۲۵درصد وعقب ۷۰درصد دارای اج میباشند.وهمچنین دارایسبد وایینه های دوطرف فرمان میباشد. با توجه به وضعیت موتور سیکلت به شرح فوق وبازار معاملات روز قیمت پایه موتور سیکلت به قیمت روز مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال میباشد.   دفتر اجرای احکام حقوقی زرند-قلیزاده
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
 
آگهی حراج اموال منقول (نوبت دوم)
اجرای احکام شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديممزایده بسمه تعالي 
 
آگهی حراج اموال منقول (نوبت دوم)
اجرای احکام شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زرند/قديم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن