مزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي   در خصوص پرونده اجرائي كلاسه شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۶۰۱۸۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي   در خصوص پرونده اجرائي كلاسه ۹۹۰۲۸۱۸ ج م ۳ له آقای زین العابدین فولاد زاده علیه خانمها شهناز وعفت وبهناز وآقای یونس علیزاده همگی علی زاده کیوان بخواسته الزام به فـروش پلاک ثبتی۲۴فرعی از۳۰۲۱ اصلی بخش۲تبریزوتقسيم وجـوه حاصله بين طرفيـن (مالكين مشاعي) به نسبت سهم هـر كدام و پرداخت بابت نيم عشر اجرائي ملك فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي ودر تاريخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ روزسه شنبه از ساعت۰۹ الي۱۰ صبح از طريق مزايده در واحد  اجراي احكام مدني شعبه سه دادگستري تبريزواقع در گلکار مجتمع شهید بهشتی طبقه زیززمین  بفروش خواهد رسيد، مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ وبه مابقي حداكثر يكماه فرصت داده مي شود. برنده مزايده به هرعنوان اعلام انصراف نمايد ده درصد مبلغ پيشنهادي بنفع دولت ضبط خواهد شد،هزينه هاي اجرائي و عوارض شهرداري ودارائي مطابق مقررات خواهد بود . طالبين مي توانند پنج روزقبل از مزايده با هماهنگي اين واحد از ملك بازديد نمايند . ملك فوق الذكر واقع است در: تبریز.گلگشت اول خیابان عطار نیشاپوری کوی گلنارپلاک۲۴ عرصه.حدودا۲۵۹/۳۱متر مربع  اعیانی  در ۲طبقه بصورت زیرزمین وطبقه همکف به متراژ۳۰۸متر مربع و ملک مسکونی ودارای پلاک ثبتی می باشد دارای امتیازبرق و گازمستقل وآب ارزش۶دانگ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال    دادورزاجرای احکام مدنی واحد۳تبریز.خردیار
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي
 
در خصوص پرونده اجرائي كلاسه شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي
 
در خصوص پرونده اجرائي كلاسه شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن