مزایده آگهی مزایده (نوبت اول) واحد اجرای احکام مدنی در شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان لنجان(زرين شهر)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان لنجان(زرين شهر)

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۰۹۴۶۰۰۰۰۰۶۷۳۴۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده (نوبت اول) واحد اجرای احکام مدنی در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی کلاسه ۹۹۰۰۵۱۷ جلسه مزایده ای در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش میزان ۲/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی قدیمی یک طبقه فاقد سابقه ثبتی با قدمت بالای ۳۵ سال ساخت به مساحت ۲۹۰ متر مربع عرصه و ۱۷۰ مترمربع اعیان  و دارای سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات آب و برق و گاز واقع در شهر زاینده رود- محله باباشیخعلی - بلوار پیامبر اعظم- کوچه گلبرگ ۱۳ و بن بست کوثر ۵ که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱/۹۳۷/۵۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است ، در محل اجرای احکام مدنی دادگستری لنجان برگزار نماید . طالبین خرید می توانند به مدت ۵ روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد نظر دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند .مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند . کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که ۱۰ درصد قیمت کارشناسی را نقداً به حساب سپرده دادگستری به  شماره IR-۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۱۲۹۰۷۶۷۰۵۹۳  با شناسه واریز۹۵۲۱۰۸۱۰۰۱۰۰۰۵۹۸۰۹۹۸۳۶۴۰۵۰۰۶۹۹ واریز  و در صورت برنده شدن الباقی را ظرف مدت ۳۰ روز پرداخت نمایند.   اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنجان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
(نوبت اول) 
 
واحد اجرای احکام مدنی در شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان لنجان(زرين شهر)مزایده آگهی مزایده
(نوبت اول) 
 
واحد اجرای احکام مدنی در شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان لنجان(زرين شهر)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن