مزایده آگهي مزايده اموال غیرمنقول بمیزان سهم الارث محکوم علیه اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۵۰۴۶۰۰۰۰۰۲۹۷۹۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال غیرمنقول بمیزان سهم الارث محکوم علیه حسین نظری درخصوص پرونده اجرائي فوق صادره از شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه به سود خانم سمیرا قره ویسی و به زيان آقاي حسین نظری داير بر محكوميت به پرداخت ۱۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له  واحد اجراي احكام مدني دادگستري كرمانشاه در نظر دارد مال غير منقول موصوف در زير را مطابق ماده ۱۳۷ قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند موضوع مزایده :  به ادرس كرمانشاه-خيابان سنجابي-۱۸متري نيازي-كوچه كارگران –پلاك ۸-كدپستي ۶۷۱۹۶-۵۴۱۹۸بازديد بعمل آورده نظريه خود رابشرح ذيل تقديم مينمايم. محل مورد تقاضا به آدرس مذكور بصورت يكدستگاه ساختمان مسكوني به ادرس مذكور ميباشد .ملك داراي قولنامه مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶خريدار(احمد نظري)ميباشد .بر اساس قولنامه ملك داراي عرصه به مساحت ۲۰۰ مترمربع واعيان با ديوار اجري به مساحت ۱۶۳/۵مترمربع همراه با امتيازات وانشعابات موجود ميباشد كه ارزش پايه ان جهت طرح در مزايده بادرنظرگرفتن قيمتهاي منطقه اي وروز وبدون احتساب هرگونه ديون احتمالي ملك اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي (شهرداري وغيره)كلا به مبلغ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل (بيست ودوميليارد ) ريال برآورد واعلام ميگردد.براساس گواهي حصروراثت بشماره بايگاني ۹۸۲۰۸۸ احمد نظري در مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۲ فوت نموده كه سهم محکوم علیه فرزند پسر بنام حسين نظري ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال معادل (سه ميلياردوپانصد ميليون ريال)براورد واعلام ميگردد.    مزايده آن براي روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۹:۳۰ صبح تعيين گرديده است، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بسيج بلوار بنت الهدي طبقه دوم شعبه هشتم حقوقي  ساختمان مركزي  دادگستري مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است ۱۰درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال غیرمنقول بمیزان سهم الارث محکوم علیه اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاهمزایده آگهي مزايده اموال غیرمنقول بمیزان سهم الارث محکوم علیه اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن