مزایده (آگهی مزایده نوبت اول) باتوجه به اینکه درپرونده اجرائی کلاسه:950735 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بندر ماهشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بندر ماهشهر

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۷۴۶۰۰۰۰۰۴۵۹۲۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده (آگهی مزایده نوبت اول) باتوجه به اینکه درپرونده اجرائی کلاسه:۹۵۰۷۳۵ – ۹۷۰۹۲۸-۹۷۰۹۲۶- ۹۵۰۷۳۴-۹۶۰۷۹۶- ۹۵۰۷۳۶محکوم علیه:شرکت شیرین کولاک به مدیر عاملی مرتضی حیدری به پرداخت مبلغ۹۱۲/۸۴۵/۲۶۱ ریال بابت اصل خواسته وسایرخسارات درحق محکوم له:عبدالرسول شعبانی فرزند:عبود ومبلغ: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشردولتی محکوم گردیده که محکوم له جهت استیفای مطالبات خود درخواست مزایده: ملک واقع دربندرماهشهر- جاده ماهشهر به بندر امام (ره) نرسیده به پل پتروشیمی دست راست شرکت شیرین کولاک رانموده که مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ارجاع که نظریه کارشناس وارزش کل ملک به شرح ذیل میباشد:ملک مذکور در پلاک ثبتی ۲۲ فرعی از ۷ اصلی بخش ۱۰ واقع در جاده ماهشهر به سربندر نرسیده به پل پتروشیمی دست راست شرکت شیرین کولاک واقع گردیده و حسب استعلام از اداره ثبت دارای عرصه به میزان ۱۳۶۹۶/۳۳ متر مربع و اعیانی حسب بازدید صورت گرفته سوله به متراژ حدود ۲۲۵۰ متر مربع می باشد.مستحدثات و اعیانی مشتمل بر ۱- مخلوط ریزی محوطه ۲- دیوار کشی اطراف محوطه ۳- ساختمان کارخانه با سازه فلزی و سقف سبک (سوله) با ارتفاع ۸ متر و مساحت ۲۲۵۰ متر مربع، دیوارهای پیرامونی آجری ۳۵ سانت درو رو نما تا ارتفاع یک متر به شانه های سوله و یک متر بالاتر نیز پنجره فلزی می باشد. در داخل سوله مذکور سالن تولید به مساحت ۳۳۶ متر مربع با سقف تیرچه بلوک و سقف کاذب pvc و یک سالن آزمایشگاه به مساحت ۴۰ متر مربع با کف سرامیک و دیواره ها کاشی تا زیر سقف احداث شده است.۴- ساختمان تاسیسات در مجاورت سوله به مساحت ۳۳۶ متر مربع با سازه سنتی دیوار باربر و پوشش سقف تیرچه بلوک ، فرش کف سرامیک و درب و پنجره آهنی می باشد.۵-ساختمان نگهبانی با سازه سنتی دیوار بابر و شناژ قایم و سقف تیرچه بلوک به مساحت ۱۵ متر مربع ۶- استخر ذخیره آب با دیواره و کف بتن آرمه ۷- ساختمان استراحت کارگران با سازه سنتی و نمای آجری با مساحت ۱۴۰ متر مربع ۸- ملحقات ملک شامل انشعاب آب ۲ اینچ و برق دیماند با ترانس اختصاصی زمینی . با در نظر گرفتن جمیع جهات و کلیه پارامترهای موثر بر قیمت ملک ، ارزش کل ملک مذکور به میزان وتاریخ مزایده روزشنبه مورخ: ۱۴۰۰/۴/۱۲ساعت:۱۰  الی: ۱۱تعیین و محل مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهرمیباشد وازخریداران دعوت به عمل می آیدپنج روزقبل از مزایده ازملک  توقیفی مذکوربازدید نمایند،برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت رااعلام نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس به  حساب تمرکزوجوه سپرده(بودجه عمومی)به شماره: ir۶۵-۰۱۰۰-۰۰۴۰-۵۷۰۱-۲۹۰۷-۶۱۰۹-۴۲  وشناسه واریز:۰۲-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۰۰-۰۸۱۰-۹۰۷۱  نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  واریزومابقی راظرف مدّت یک ماه پرداخت نمایدوپس ازتأیید مزایده توسط دادگاه صادرکننده رأی،تقاضای انتقال مالکیت ملک رانماید،درصورت عدم تأییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رأی،مبلغ ده درصدپیشنهادی واریزی به خریدارمستردخواهدشد درصورت تأیید،چنانکه  خریدارمابقی وجه مزایده رادرزمان مقرربه حساب سپرده واریزننمایدویااعلام انصراف کند،مبلغ ده درصد پیشنهادی واریزی،به نفع دولت ضبط خواهدگردیدوخریدارحق هیچ گونه اعتراضی رانخواهد داشت.تشریفات مزایده بارعایت مواد۱۱۳ الی۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی اجراخواهدشدوبه استناد ماده۱۳۱قانون اجرای احکام مدنی،درصورت عدم حضورخریدار،طلبکار می توانددرقبال طلب خود ملک مورد مزایده راقبول نماید. (جهت بازدیداز  باشماره:۰۹۱۶۶۵۱۵۵۹۴ به نام محکوم له تماس حاصل نمایید.) منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر- فاطمه صالحی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده (آگهی مزایده نوبت اول)
باتوجه به اینکه درپرونده اجرائی کلاسه:950735 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بندر ماهشهرمزایده (آگهی مزایده نوبت اول)
باتوجه به اینکه درپرونده اجرائی کلاسه:950735 شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بندر ماهشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن