مزایده بسمه تعالی  مرحله دوم محکوم له:بانک ملت شعبه سبزوار      اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سبزوار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سبزوار

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۲۵۴۶۰۰۰۰۰۷۲۴۸۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی  مرحله دوم محکوم له:بانک ملت شعبه سبزوار                  محکوم علیه:آقایان قاسم و حمیدرضا مخبری   زمان و محل مزایده ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰ صبح اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار   به موجب اجرائيه شماره ۹۷۱۰۴۲۵۱۸۳۱۰۰۲۳۱ صادره از شعبه اول حقوقي دادگستري شهرستان سبزوار ، محکوم عليهم قاسم مخبري فرزند ابراهيم و حمیدرضا مخبری فرزند قاسم محکوم اند  به پرداخت تضامني مبلغ ۲/۱۷۷/۸۶۰/۳۹۳  ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۸۱/۷۴۵/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ ۴۹/۱۰۰/۰۰۰ ريال بابت حق الوکاله وکيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه ۹۷/۰۳/۰۵  تا زمان اجراي حکم روزانه ۱/۲۲۲/۵۳۱ ريال درحق محکوم له بانک ملت  و پرداخت مبلغ ........... ريال بابت نيم عشر دولتي در حق دولت  محکوم گردیده است با توجه به اینکه محکوم علیه تا کنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است از ناحیه  محکوم له مال معرفی شده جهت  استیفای اقساط معوقه و هزینه های اجرائی به شرح ذیل معرفی که از طریق دایره اجرا  توقیف گردیده است  پس از ارجاع امر به کارشناس  به شرح ذیل ارزیابی گردید: یک دستگاه خودروی وانت مزدا بی ۲۰۰۰ ای مدل ۱۳۸۴ نقره ای متالیک شماره انتظامی ۲۷۳ م ۶۹ ایران ۳۶ بنزین سوز وضعیت ظاهری به شرح روی درب جلو چپ،گلگیر عقب چپ،درب عقب قسمت بار آثار رنگ پریدگی و زنگ زدگی رویت می گردد در قسمت عقب پهلوی چپ آثار فرورفتگی رویت می شود، داشبورد سالم و ... که توسط کارشناس به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان برآورد گردیده است لذا مقرر گردید مزایده در مورخ  فوق  از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان محترم عمومی و  انقلاب  شهرستان  سبزوار در محل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش برسد .مزایده  از قیمت کارشناسی  شده شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید می توانند  پنج روز قبل از برگزاری مزایده  به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشان از ملک  مذکور داده شود . قابل ذکر اینکه مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد .تحویل و تنظیم سند تابع مقررات جاری می باشد.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
 مرحله دوم
محکوم له:بانک ملت شعبه سبزوار      اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سبزوارمزایده بسمه تعالی
 مرحله دوم
محکوم له:بانک ملت شعبه سبزوار      اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان سبزوار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن