مزایده     آگهي مزايده مال منقول - نوبت اول حق شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۱۰۶۶۴۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده     آگهي مزايده مال منقول - نوبت اول حق الامتياز خط تلفن همراه به شمارههاي۰۹۱۲۰۸۹۷۱۴۲-۰۹۱۲۱۱۹۹۳۷۵-۰۹۱۲۴۱۳۷۹۲۹-۰۹۱۰۱۱۹۹۳۷۵ به موجب پرونده اجرایی کلاسه  ج ۱ محكوم عليه  نيكنام دهمياني محكوم است به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته وهمچنين مبلغ۴/۸۶۵/۹۵۱/۷۴۲ريال بابت اصل وخسارت تاخيرتاديه مبلغ۵۰/۵۸۷/۰۰۰ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له آقاي رضا نوربخش باوكالت خانم شكوفه غلامي و مبلغ۲۴۳/۲۹۷/۵۸۷ ريال بابت نيم عشر اجرائي در حق دولت؛ با توجه به عدم اجرای  بخشي از مفاد اجراییه از سوی محکوم علیه، جهت استيفاي محكومٌ به و هزينۀ اجرائي مال منقول (حق الامتياز خط تلفن همراه به شماره ) از محکوم علیه از ناحيه اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است: مورد مزایده: ۴ رشته خط تلفن همراه  شماره هاي۰۹۱۲۰۸۹۷۱۴۲-۰۹۱۲۱۱۹۹۳۷۵-۰۹۱۲۴۱۳۷۹۲۹-۰۹۱۰۱۱۹۹۳۷۵ نظريه كارشناسي: با توجه به كد خط و ميزان رند بودن شماره تلفن مذكور ارزش پايه اين خط بشرح ذيل برآورد مي گردد. ۱- حق الامتياز خط تلفن همراه به شماره شماره هاي ۰۹۱۲۰۸۹۷۱۴۲-به مبلغ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ريال ۰۹۱۲۱۱۹۹۳۷۵-به مبلغ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ريال ۰۹۱۲۴۱۳۷۹۲۹به مبلغ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ريال وشماره-۰۹۱۰۱۱۹۹۳۷۵ به مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱  الي  ۱۱/۱۵ صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۹۰۰۶۰۰۹ واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و ... اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده ۱۲۹ قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند ۵ روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده     آگهي مزايده مال منقول - نوبت اول
حق شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهرانمزایده     آگهي مزايده مال منقول - نوبت اول
حق شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن