مزایده       برگ آگهی مزایده در راستای اجرای مفاد شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۱۰۸۴۱۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده       برگ آگهی مزایده در راستای اجرای مفاد نیابت شماره بایگانی ۹۲۴۴۱۸  مورخ ۱۵/۱۰/۹۹  واصله از شهرستان یزد  له بمانعلی نصیری زارچ و محکوم علیه ۱- دامودر۲- شرکت بروکس ۳- شاملال چابریا ۴- ویشال چابریا محکومند به پرداخت تضامنی  مبلغ ۴۰۸.۰۰۰درهم امارت متحده عربی و مبلغ ۱۶۱.۸۶۳.۸۶۰ریال هزینه دادرسی بابت اصل خواسته(۲۴.۸۲۶.۸۰۰.۰۰۰ريال) و مبلغ۱.۲۴۱.۳۴۰.۰۰۰  ریال بابت نیم عشر به نفع دولت محکوم است  در حق محکوم له نسبت به توقیف سرقفلی  براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان ۱۵خرداد روبروی پله نوروزخان کوچه همایون سرای صفاری طبقه بالای همکف پلاکهای ۳۳و۳۵ با کیفیت ششدانگ حقوق کسبی یک باب دفتر تجاری جز پلاکهای ۴۲۷۱الی۴۲۷۵ بخش ۹ عودلاجان شامل دو دهانه واقع در طبقه اول بالای همکف در سرای صفاری به نشانی فوق به مساحت خالص حدود ۶۰مترمربع با ارتفاع ۶/۲ متر تا سثف کاذب که مشتمل بر یک سالن و دو اتاق بوده و در زمان بازدید بصورت تخلیه و فاقد فعالیت رویت گردید . محل دارای انشعاب آب و گاز مشترک با پاساژ و کنتور برق مجزی می باشد و احدی مالکین طی لایحه اعلام داشت که حق مالکانه ۱۵الی ۲۰در صد میباشد .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری پیشنهادی ظرف بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ حقوق کسبی یک باب دفتر تجاری جزء پلاکهای ثبتی ۴۲۷۱الی ۴۲۷۵بخش ۹عودلاجان  مذکوربه مبلغ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال معادل دو میلیارد و یکصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید پس از مراجعه به محل مورد نظر پس از پرس و جو از سرایدار آقای کرمی اعلام داشته ملک مذکور حدود ۲ سال است که خالی می باشد ملک مسکونی تجاری است ملک مذکور متعلق به فردی هندی می باشد که درب بسته است و به هیچ کس اجاره داده نشده است . لذا مقرر گردید   ششدانگ حقوق کسبی یک باب دفتر تجاری جزء پلاکهای ثبتی ۴۲۷۱الی ۴۲۷۵بخش ۹عودلاجان  به مبلغ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال  در روز شنبه مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ ازساعت ۱۱الی ۱۱:۳۰ با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره ۳ طبقه اول-اتاق مزایده شماره ۱      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده - می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.۶۲ تقی زاده مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده       برگ آگهی مزایده
در راستای اجرای مفاد شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهرانمزایده       برگ آگهی مزایده
در راستای اجرای مفاد شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن