مزایده **آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول** در خصوص پرونده اجرائي به شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۱۰۷۸۱۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده **آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول** در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه ۹۸۱۸۷۱/ج۱ -و۹۹۰۴۱۸۳/۱ج مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي۴۸۹۸/ / ۱۲۶ و(پلاك ۶۱۳۲۲/۱۲۶جديد )به نشاني تهران ، بزرگراه حكيم بلوار اباذر پيامبر شرقي بعد از كوچه پيام ، بلاكهاي ۴۴ و ۴۶ و ۴۸ و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (محکوم له: صديقه چراغعلي خاني - حسين چراغعلي خاني - فاطمه چراغعلي خاني - مرضيه چراغعلي خاني - رحيم رنجپور - طاهره چراغعلي خاني محکوم عليه: عبداله براتلو - محمد چراغعلي خاني - مهدي چراغعلي خاني ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده ۱۱۴ قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود. پرونده بايگاني ۹۸۱۸۷۱ در خصوص دعوي آقاي عيسي چراغعلي خاني و غيره با وكالت آقاي ميثم اميرپور به عنوان خواهان به طرفيت آقاي محمد چراغعلي خاني و غيره به عنوان خوانده پرونده ، مربوط به ملك به نشاني تهران، بزرگراه حكيم بلوار اباذر ، پيامبر شرقي ، بعد از كوچه پيام ، پلاك هاي ۴۴ و ۴۶ و ۴۸ ، به پيوست گزارش كارشناسي به حضورتان ارسال ميگردد. پرونده به شماره بايگاني ۹۸۱۸۷۱ احتراماً ، با عنايت به قرار كارشناسي صادره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۹ در خصوص پرونده به شماره ۹۸۱۸۷۱ به درخواست آقاي عيسي چراغعلي خاني و غيره با وكالت آقاي ميثم اميرپور به عنوان خواهان به طرفيت آقاي محمد چراغعلي خاني و غيره به عنوان خوانده پرونده مبني بر مطالعه پرونده و ارزيابي يك قطعه ملك مشاع به پلاك ثبتي ۴۸۹۸/۱۲۶ به نشاني تهران ، بزرگراه حكيم بلوار اباذر پيامبر شرقي بعد از كوچه پيام ، بلاكهاي ۴۴ و ۴۶ و ۴۸ ، پس از دريافت ابلاغ و بررسي مدارك و معاينه محلي ، گزارش مربوطه به شرح ذيل به حضورتان ايفاد مي گردد: ۱- تصاوير مدارك ارائه شده: ۱-۱- تصوير گردش ثبتي به شماره ۱۳۹۸۸۸۵۶۰۱۰۲۳۰۲۳۸۵۰ موجود در پرونده با توجه به گواهي بايگاني پرونده ثبتي پلاك ثبتي ۴۸۹۸/ / ۱۲۶ كه برابر بخشنامه پلاك ۶۱۳۲۲/۱۲۶ تغيير يافته در دسترس نمي باشد و به جاي آن پرونده جانشين تشكيل گرديده و برابر محتويات آن و سوابق موجود و در دفتر املاك اسناد مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۴۷۰/۲۸ مترمربع قطعه اول تفكيكي به پلاك ثبتي ۶۱۳۲۲ فرعي از ۱۲۶ اصلي در بخش ۱۱ تهران ذيل ثبت ۴۱۵۲۶۵و ۴۱۵۲۶۶ و ۴۱۵۲۶۷ صفحات ۳۵۶ و ۳۵۸ و ۳۶۰ دفتر ۱۶۹۴ املاك (و همچنين در دفتر ۱۴۷۶ صفحه ۱۸۲الي ۱۸۴نيز سابقه ثبت دارد) به شماره چاپي۲۶۴۱۷۸ و اسناد المثني ۰۴۵۸۳۴۷ و ۰۴۵۸۳۴۸ به نام ۱- حاج عيسي چراغعلي خاني( نسبت به ۴دانگ) ۲- محمد چراغعلي خاني (نسبت به يك دانگ مشاع ) ۳- زهرا ميرايي (نسبت به يك دانگ مشاع) ثبت و صادر گرديد و سپس ششدانگ صورتجلسه تفكيكي شماره ۴۱۷۶۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۹ به سه دستگاه آپارتمان و دو باب مغازه تفكيك گرديده كه نسبت به برخي قطعات سند مالكيت داده شده است. برابر سند قطعي ۱۲۷۸۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۰ دفترخانه ۱۳ تهران مغازه قطعه پنجم به آقاي محمدرضا عزيزي و خانم طاهره زبر جدي منتقل گرديده است. ۱-۲- تصاوير اسناد ارائه شده الف: طبق تصوير سند منگوله دار ارائه شده به شماره ثبت ۸۶۶۱۶ دفتر ۲/۴۸۸ صفحه ۵۸۵ در تاريخ ۲۱/۰۱/۱۳۶ مالكيت چهار دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۴۷۰/۲۸ متر مربع ( چهار صدو هفتاد متر و بيست و هشت دسيمتر مربع ) قطعه اول تفكيكي به شماره پلاك فرعي ۴۸۹۸ فرعي از ۱۲۶ اصلي مفروز و باقيمانده از فرعي و اصلي مذكور واقع در اراضي باغ فيض شيران بخش ۱۱ تهران به نام حاج عيسي چراغعلي خاني با حدود اربعه مندرج در سند: شمالا به طول ۱۰.۵ متر درب و ديوار به خيابان ۲۰ متري شرقا اول به طول ۸۰/۴۰ متر ديوار به ديوار قطعه دوم مورد تفكيك دوم كه شمالي است ۴.۵ متر ديوار به ديوار قطعه مزبور و سوم به طول ۴ متر درب و ديوار به خيابان هشت متري و جنوبا ۱۵ متر ديوار به قطعه چهارم تفكيكي سابق ، غربا به طول ۳۵/۴۵ متر ديوار به ديوار قطعه اول تفكيكي سابق و طبق مفاد مندرج در صفحه نقل و انتقال از تصوير سند ارائه شده ، طبق سند قطعي مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۷۰ به شماره ۱۲۷۸۰۰ ، ثبت شده در دفترخانه ۱۳ تهران مغازه به متراژ ۱۳.۲ متر مربع واقع در سمت شمال شرقي به نام آقاي محمدرضا عزيزي به خانم طاهره زبر جدي منتقل شده است. ب: طبق تصوير سند منگوله دار ارائه شده به شماره ثبت ۸۶۶۱۶ دفتر ۲/۴۸۸ صفحه ۵۸۹ در تاريخ۲۱/۰۱/۱۳۶۹ مالكيت يك دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۲۸/۴۷۰ متر مربع ( چهار صد و هفتاد متر و بيست و هشت دسيمتر مربع ) قطعه اول تفكيكي به شماره پلاك فرعي ۴۸۹۸ فرعي از ۱۲۶ اصلي مفروز و باقيمانده از فرعي و اصلي مذكور واقع در اراضي واقع شيران بخش ۱۱ تهران به نام خانم زهرا ميرائي با حدود اربعه مندرج در سند : شمالا به طول ۵/۱۰ متر درب و ديوار به خيابان ۲۰ متري شرقا اول به طول ۸۰/۴۰ متر ديوار به ديوار قطعه دوم مورد تفكيك دوم كه شمالي است چهارونيم متر ديوار به ديوار قطعه مزبور و سوم به طول ۴ متر درب و ديواره به خيابان ۸ متري و جنوبا ۱۵ متر ديوار به قطعه چهار تفكيكي سابق، غربا به طول ۳۵/۴۵ متر ديوار به ديوار قطعه اول تفكيكي سابق. ج: طبق تصوير سند منگوله دار ارائه شده به شماره ثبت ۸۶۶۱۶ دفتر ۲/۴۸۸ صفحه ۵۸۹ در تاريخ ۲۱/۰۱/۱۳۶۹ مالكيت يك دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۲۸/۴۷۰ متر مربع۴۷۰ ( چهار صد و هفتاد متر و بيست و هشت دسيمتر مربع ) قطعه اول تفكيكي به شماره پلاك فرعي ۴۸۹۸ فرعي از ۱۲۶ اصلي مفروز و باقي مانده از فرعي و اصلي مذكور واقع در اراضي باغ فيض شيران بخش ۱۱ تهران به نام خانم زهرا ميرائي با حدود اربعه مندرج در سند : شمالا به طول ۵/۱۰ متر درب و ديوار به خيابان بيست متري شرقا اول به طول ۸۰/۴۰ متر ديوار به ديوار قطعه دوم مورد تفكيك دوم كه شمالي است چهار و نيم متر ديوار به ديوار قطعه مزبور و سوم به طول ۴ متر درب و ديوار به خيابان هشت متري و جنوبا ۱۵ متر ديوار به قطعه ۴ تفكيكي سابق غربا به طول ۳۵/۴۵ متر ديوار به ديوار قطعه اول تفكيكي سابق. ۱-۳-پهنه بندي ملك مطابق با مفاد سايت طرح تفصيلي شهرداري تهران ، كاربري ملك در پهنه M۱۱۳ميباشد. ملك داراي اصلاحي در ضلع جنوب مي باشد. ۲-مشخصات ملك مورد بازديد ملك مورد بازديد ساختماني سه طبقه( طبقه منفي يك آپارتمان مسكوني و موتورخانه ،طبقه همكف يك واحد مسكوني و دوباب مغازه و طبقه اول يك واحد مسكوني) با نماي سنگ و اسكلت نيمه فلزي و سقف طاق ضربي فاقد آسانسور و داراي بيش از ۳۰ سال قدمت مي باشد و از سمت شمال به خيابان پيامبر شرقي و از سمت جنوب مجاور به كوچه پيام كه در اين قسمت داراي اصلاحي مي باشد. ۲-۱-طبقه زيرزمين: آپارتمان مسكوني زير زمين با راه دسترسي از كوچه پيام و حياط داراي حال ، سه اتاق خواب داراي پوشش موزاييك در كف و رنگ در ديوار آشپزخانه با پوشش موزاييك در كف كاشي در ديواره و سرويس حمام و توالت و سيستم گرمايش موتورخانه مركزي و رادياتور و سرمايش كولر آبي مي‌باشد. موتورخانه ساختمان در آن قرار داشته و در زمان بازديد واحد مسكوني خالي از سكنه و داراي ظاهري فرسوده بود. ۲-طبقه همكف: مغازه آژانس تاكسي تلفني پيام: اين مغازه با پلاك آبي ۴۸ در بر خيابان پيامبر با پوشش كف و ديوار هر دو سنگ و درب و ويترين شيشه سكوريت در ضلع شمال غربي طبقه همكف ساختمان واقع بوده و در زمان بازديد آژانس تاكسي تلفني پيام در آن مشغول به فعاليت و حسب اظهار داراي كنتور برق و آب مستقل و فاقد كنتور گاز مي باشد و در اختيار مالكين مي باشد. مغازه خدمات باطري به روز: اين مغازه با پلاك آبي ۴۴ در برخيابان پيامبر با پوشش كف پاركت و ديوار و رنگ و درب و ويترين شيشه سكوريت در ضلع شمال شرقي طبقه همكف ساختمان واقع بوده و در زمان بازديد خدمات باطري بهروز در آن مشغول به فعاليت و حسب اظهار داراي انشعاب آب و گاز مستقل مي باشد .حسب اظهار مغازه كلاً فروخته و واگذار شده است. آپارتمان مسكوني طبقه همكف: آپارتمان مسكوني واقع در طبقه همكف با راه دسترسي از خيابان پيامبر شرقي داراي حال پذيرايي و اتاق خواب با پوشش موزائيك درك و كاغذ ديواري در ديوار و آشپزخانه با پوشش موزائيك در كف كاشي در ديواره و سرويس حمام و توالت و داراي تراس در قسمت جنوبي و سيستم گرمايش سرمايش كولر آبي مي باشد در زمان بازديد واحد مذكور در حال استفاده و از لحاظ ظاهري داراي فرسودگي مي باشد. ۲-۳-طبقه اول: آپارتمان مسكوني طبقه اول واحد درسي از كوچه پيام و حياط داراي هال و پذيرايي اتاق خواب با پوشش بايد درك و كاغذ ديواري در ديوار آشپزخانه با پوشش موزائيك در كف و كاشي در ديواره و سرويس حمام و توالت داراي تراس در قسمت جنوبي و سيستم گرمايشي و موتورخانه مركزي رادياتور سرمايش كولر آبي مي باشد در زمان بازديد واحد مذكور در حال استفاده و از لحاظ ظاهري داراي فرسودگي مي باشد. ۲-۴-حياط حياط داراي پوشش موزاييك در كف و سنگ در ديواره ها بوده و داراي يك درب به كوچه پيام مي باشد. حسب اظهار آپارتمان هاي مسكوني داراي انشعاب برق مستقل و آب و گاز مشترك مي باشد. ۳-نظريه كارشناسي: با امعان نظر به توضيحات فوق الذكر در خصوص ملك مورد كارشناسي از نظر قدمت و نوع ساخت ، نوع كاربري ، موقعيت ، ابعاد و مساحت وضعيت موجود و در صورت صحت تصاوير مدارك ابرازي و فارغ از هرگونه عوامل و شرايط موثر در موضوع از جنبه مسائل حقوقي و ثبتي و درصورت بلامعارض بودن و قابل انتقال بودن از نظر قوانين جاري در دفترخانه و همچنين فاقد بدهي به بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و ساير دستگاه‌هاي دولتي ، غير دولتي نهادهاي عمومي ، شهرداري و غيره و با فرض تجاري بودن دو باب مغازه و پرداخت تمامي عوارض مربوط به ملك تجاري و همچنين با فرض تخليه بودن ، از نظر اينجانب ارزش پايه مزايده شش دانگ عرصه و اعيان ملك مذكور به همراه كليه امتيازات و انشعابات و ملكيت و حقوق مكتسبه و صنفي( سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت) دو باب مغازه موجود در ملك برابر ۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال( معادل چهل و شش ميليارد تومان) و ارزش پايه مزايده شش دانگ عرصه و اعيان ملك مذكور با احتساب موارد مذكور و بدون در نظر گرفتن ارزش ملكيت حقوق مكتسبه و صنفي( سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت مغازه باطري سازي واگذار شده) مغازه قطعه پنجم به مبلغ ۴۴۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ( معادل چهل و چهار ميليارد و دويست ميليون تومان) بسته به اينكه كدام يك از ارقام مورد نظر دادگاه محترم باشد، برآورد و اعلام مي گردد.  با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱ الي ۱۱/۱۵ صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و ... اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده ۱۲۹ قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند ۵ روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و ... بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده **آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**
در خصوص پرونده اجرائي به شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهرانمزایده **آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**
در خصوص پرونده اجرائي به شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن