مزایده بسمه تعالي مزایده(مرحله دوم)   برابر  پرونده 9900182  شعبه اجرای احکام شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش گندمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش گندمان

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۴۷۰۴۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي مزایده(مرحله دوم)   برابر  پرونده ۹۹۰۰۱۸۲  شعبه اجرای احکام مدنی محکوم علیهم ورثه مرحوم بهمن اسکندری گندمانی به نامهای ۱- فریبا ۲- ابراهیم ۳- محبوبه ۴- سمانه  ۵- زهرا ۶- مریم ۷- اسماعیل ۸- محمود همگی اسکندری گندمانی  محکوم اند به پرداخت  مبلغ ۲۳۷.۵۰۰.۰۰۰ریال بابت سهم الارث محکوم لهم (خانمها ۱- سلطنت ۲-زهره  اسکندری  و خانم کشور اسدی ) به نسبت از مبلغ ۵۰۰.۰۰۰/۰۰۰ریال موضوع محکومیت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۱۰۱۷شعبه اول دادگاه بخش گندمان  به شماره اجرائیه۹۹۱۰۴۲۳۸۳۰۳۰۰۰۷۸و پرداخت مبلغ ۱۱.۸۷۵.۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت نظر به اینکه خانم کشور اسدی  فوت نموده و سهم وی طبق گواهی حصر و راثت موجود در پرونده به خانم سلطنت و زهره اسکندری می رسد  و محکوم لهما این دو نفر  می باشند لذا محکوم لهما قطعه زمینی را از مورث بهمن اسکندری  به نام شیر محمد اسکندری معرفی و در خواست توقیف سهم الارث بهمن اسکندری احدی از وراث شیر محمد اسکندری که مورث محکوم علیهم می باشد را نموده اند .ملک فوق  به میزان محکوم به توقیف و طبق نظریه کارشناسی و کرو کی ترسیمی به شرح ذیل توصیف ارزیابی گردید  نظریه کارشناس آقای خدیوی : : آدرس ملك متنازع فيه : گندمان : بلوار مولوي – كوچه سعدي مشخصات ملك : ملك مورد نظر مطابق كروكي پيوست يك زمين به مساحت عرصه حدود ۲۵۲ متر مربع فاقد سند رسمي كه مطابق مساحي صورت گرفته و كروكي پيوست از سمت شمال به طول حدود ۱۲/۱۰ متر به ملك آقاي شيرمحمد اسكندري ، از سمت شرق به طول حدود ۲۳/۳۰ متر به ملك آقاي اسماعيل اسكندري ، از سمت جنوب به طول حدود ۱۰/۵۰ متر به كوچه سعدي و از سمت غرب به طول حدود ۲۱/۷۵ متر به كوچه و كانال انتقال آب منتهي ميگردد و فاقد هرگونه مستحدثات و هرگونه انشعابات آب ، برق و گاز مي باشد ، همچنين ملك مذكور قسمتي از ملك سمت شمالي به نام آقاي شيرمحمد اسكندري ( پدر دو تن از خواهان ) مي باشد كه ملك متنازع فيه فاقد سند تفكيكي و با توجه به استعلام صورت گرفته از شهرداري گندمان ، مالك درخواست تفكيك زمين را داده ولي هنوز مجوز و حقوقات قانوني شهرداري در خصوص تفكيك را نگرفته است. همچنين ملك مذكور با توجه به طرح تفضيلي شهرداري و مطابق نقشه طرح تفضيلي پيوست ، از سمت غرب ( كوچه و كانال انتقال آب ) به عرض حدود ۴ متر در طول زمين و به مساحت حدود ۹۰ متر مربع داراي عقب نشيني مي باشد كه ميزان عقب نشيني درصورت توافق با شهرداري مطابق ضوابط و مقررات ، در آينده در هنگام گرفتن پروانه ساخت ميسر مي گردد . ارزيابي ملك : با توجه به موقعيت ملك ، نوع كاربري آن كه مسكوني است و كليه عوامل دخيل در قيمت گذاري ، قيمت كل شش دانگ ملك مورد اشاره با شرايط حال حاضر زمين ، مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال معادل ( سيصد و ده ميليون تومان ) برآورد و اعلام مي گردد . مقرر گردید تا نسبت به میزان محکوم به سهم محکوم لها و نیم عشر دولتی و هزینه کارشناسی در اجرا جمعا به مبلغ ۲۸۹۳۷۵۰۰۰ ریال از سهم الارث از مورث محکوم علیهم  به مساحت ۲۳/۵۲ متر مربع مشاعاً از ۲۵۲متر مربع معادل ۶/۷۲ شش حبه هفتاددو صدم حبه از هفتاد دو حبه ملک مذکور در دفتر اجرای احکام مدنی گندمان با حضور نماینده دادگاه از طریق مزایده با قیمت پایه کارشناسی مطابق نظریه کارشناسی به صورت مشاع در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ ساعت ۹ به فروش می رسد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد،مبلغ آن فی المجلس دریافت می گرد از کسانی که مایل به شرکت در مزایده را دارند و میخواهند از ملک مذکور دیدن نمایند می بایست ۵ روز قبل از تاریخ مزایده به این اجرا مراجعه تا مراتب بازید برای آنها فراهم گردد.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي
مزایده(مرحله دوم)
  برابر  پرونده 9900182  شعبه اجرای احکام شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش گندمانمزایده بسمه تعالي
مزایده(مرحله دوم)
  برابر  پرونده 9900182  شعبه اجرای احکام شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش گندمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن