مزایده بسمه تعالي آگهي مزايده نوبت سوم  اموال غير منقول شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردل

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۴۷۰۲۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهي مزايده نوبت سوم  اموال غير منقول (جهت اخذ محکومٌ به) بموجب پرونده کلاسه ۹۷۰۳۰۰اجرايي موضوع دعوي سيده معصومه حسيني اردلي،توران نصيري،سيدجواد حسيني اردلي،سيده مريم حسيني اردلي ،سيده زهرا حسيني اردلي،سيدرضا حسيني اردلي،سيدمرتضي حسيني اردلي،ليلا حسيني اردلي،سيدابراهيم حسيني اردلي،منيژه نصيري اردلي،فاطمه نصيري اردلي،سيده كبرا حسيني اردلي،علي اكبر نصيري اردلي،عصمت نصير،سيداصغر حسيني اردلي به طرفیت مرواريد اسدي - مژگان نصيري اردلي و با توجه به  حکم به فروش اموال و ماترک مورث اصحاب دعوي و تقسيم وجوه حاصله و ناشي از فروش آن و بنا به درخواست محکومٌ له بمنظور استيفاي محکومٌ به و هزينه اجرائي اموال قيد شده در ذيل برگه که توسط کارشناس منتخب توصيف و ارزيابي و مقرر است از طريق مزايده رأس ساعت۱۰  صبح روز  شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲محل اجراي احکام مدني اردل با حضور نماينده دادستان بفروش ميرسد و هر کس بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بوددر ضمن قبل از شرکت در مزایده ده درصد از مبلغ  کارشناسی در آگهی مزایده  را به شماره حساب ۲۷۰۱۰۰۰۰۴۰۶۹۰۱۲۹۰۷۷۹۰۸۶۴و شناسه ۹۲۶۱۰۸۰۶۹۱۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵واریز و فیش ان  به دفتر اجرا تسليم نمايد و ما بقي مبلغ پیشنهادی در مزایده را حداکثر ظرف مدت دوهفته  از تاريخ مزايده بحساب سپرده واري نمايد در غير اينصورت وجوه واريزي پس از کسر هزينه مزايده بنفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد اين آگهي يکبار در روزنامه محلي منتشر همچنين در معابر عمومي الصاق خواهد شد شرکت در مزايده براي عموم آزاد است به استثناء مسئولين اجرا اقرباي سببي و نسبي آنان تادرجه سوم ، ضمناً متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده از طريق اين اجرا نسبت به چگونگي نحوه برگزاري مزايده کسب اطلاع نمايند. مشخصات اراضی کشاورزی و ساختمانی  مورد مزایده واقع در استان چهارمحال وبختیاری شهر اردل مشخصات اراضی کشاورزی :قطعه اول زمین ابیکار زیر جاده اصلی معروف به زردالویک به مساحت ۶۵۰۰متر مربع واقع در پلاک ۱۱۳اصلی که شمالاً حدی بزند به حریم محور اردل شهرکرد جنوباً حدی بزند به کانال اب بین مزارع شرقاً حدی بزند به زمین عبدالحسین نصیری غرباً حدی بزند به زمین شعبان نصیری که ارزش این قطعه زمین به مبلغ یک هزار و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال قطعه شماره دو:زمین شالیزار زردالویک به مساحت ۱۵۵۰متر مربع که شمالاً حدی بزند به زمین نجات صیادی و جنوباً حدی بزند به راه خاکی بین مزارع شرقاً حدی بزند به زمین اقای عبدالحسین نصیری غرباً حدی بزند به زمین فرامرز نصیری ارزش این قطعه شالیزار هفتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال می باشد قطعه شماره ۳:زمین زراعی ابیکار معروف به زمین زردالویک به مساحت ۲۲۰۰متر مربع که شمالاً حدی بزند به زمین خانم خاور رئیسی جنوباً حدی بزند به زمین عبدالحسین نصیری شرقاً به زمین حدی بزند به جوی اب غرباً حدی بزند به لاوار (نیزار )ارزش این قطعه زمین زراعی مجموعاً به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال می باشد قطعه شماره ۴:زمین زراعی آبیکار معروف به زمین جنب کوره ها زردالویک به مساحت ۲۲۰۰متر مربع که شمالاً حدی بزند به زمین خاور رئیسی جنوباً حدی بزند به زمین عبدالحسین نصیری غرباً حدی بزند به جوی آب شرقاً حدی بزند به لاوار (نیزار)ارزش این قطعه زمین زراعی مجموعاً به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال می باشد لازم به ذکر است حقابه اراضی زراعی و شالیزار واقع در مزرعه معروف به زردالویک مطابق معمول عرف محل از اب دشت اردل با گردش آبی ۷شبانه روز می باشد قطعه شماره ۵:زمین زراعی آبیکار معروف به زمین نساء بهشت اباد به مساحت ۲۰۰۰متر مربع که شمالاً حدی بزند به باغات موجود جنوباً حدی بزند به باغات موجود شرقاً حدی بزند به کانال سیمانی اب غرباً حدی بزند به اراضی بهشت آباد ارزش ریالی این قطعه زمین زراعی مجموعاً به مبلغ  ششصد میلیون ریال می باشد قطعه شماره ۶: زمین زراعی آبیکار معروف به زمین کوهینه (دانگ تجاوزی)به مساحت ۱۰۰۰متر مربع که شمالاً حدی بزند به زمین حسن نصیری جنوباً حدی بزند به زمین اصغر نصیری غرباً حدی بزند به جوی اب شرقاً حدی بزند به راه خاکی بین مزارع ارزش ریال این قطعه زمین زراعی مجموعاً به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد قطعه شماره ۷:تاکستان معروف به گل سفید روبروی حمام قدیم به مساحت ۳۰۰۰متر مربع و مشجر به ۳۰۰اصله درختچه قدیمی ۴۲ساله انگور رقم عسگری که شمالاً حدی بزند به باغ خاور رئیسی جنوباً حدی بزند به باغ عیدی نصیری شرقاً حدی بزند به جوی شیخون غرباً حدی بزند به راه خاکی بین مزارع دارای حقابه طبق عرف معمول مل از چشمه ساران مزرعه گل سفید می باشد ارزش عرصه و اعیان این قطعه تاکستان مجموعاً به مبلغ نهصد میلیون ریال می باشد قطعه شماره ۸: قلمستان به مساحت ۴۰۰متر مربع واقع در مزرعه معروف به گل سفید (چشمه خوردها )و مشجر به درختان کبوده می باشد ارزش عرصه و اعیان این قطعه قلمستان مجموعاً به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال می باشد قطعه شماره ۹:زمین زراعی آبیکار معروف به زمین گل سفید یا زمین چشمه خرده ها به مساحت ۳۰۰۰متر مربع می باشد که ارزش این قطعه زمین زراعی مجموعاً به مبلغ چهار صد و پنجاه میلیون ریال می باشد قطعه شماره ۱۰:زمین زراعی آبیکار معروف به زمین نساء دره سلطانی به مساحت ۵۰۰۰متر مربع که شمالاً حدی بزند به زمین خاور رئیسی جنوباً حدی بزند به زمین عبدالحسین نصیری شرقاً حدی بزند به جوی آب و دانگ انصاری ها غرباً حدی بزند به کانال کشاورزی ارزش این قطعه زمین زراعی مجوعاً به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال می باشد قطعه شماره ۱۱:اراضی دیمکار پلاک ۱۱۳اصلی موسوم به قریه اردل مطابق نسق زراعی سهم حسین نصیری معادل ۳۵ جریب زمین دیمکار به صورت مشاعی است که تاکنون بین مالکین پلاک مذکور تقسیم نگردیده است که ارزش ریالی ان یک هزار و هفتصد و پنجاه میلیون ریال می باشد مشخصات املاک  مسکونی :ملک شماره یک : این ملک  یک ساختمان به مساحت تقریبی ۱۶۱/۳متر مربع است که فاقد سند ثبتی است عرض این زمین حدوداً ۶/۴۰متر به طول ۲۵/۲متر می باشد این ملک دارای دیوارهای مشترک در قسمت اعیانی می باشد سازه این ساختمان از مصالح بنایی است قدمت این ساختمان حدود ۳۰سال است این ملک دارای دو اتاق خواب و سرویس می باشد مساحت زیر بنای ملک حدود ۶۰متر مربع است ارزش ریالی عرصه ملک ۱۷۷۴۳۰۰۰۰۰ریال و اعیان ساختمان به مساحت ۶۰متر مربع که ارزش ریالی ان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ریال و حیاط سازی و امتیازات ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال و ارزش کل ان ۲/۰۶۴/۳۰۰/۰۰۰ریال می باشد ملک شماره دو : این ملک دو قطعه زمین در شهرک جدید بربنا واقع در شرق اردل می باشد این دو قطعه بصورت مشاع است و هنوز تقسیم بندی و پلاک بندی از طرف دانگ نصیری ها روی انها انجام نگرفته است در حال حاضر آـماده سازی اولیه روی این قطعات انجام گرفته ولی هنوز هیچ مجوز ساخت و سازی از هیچ مرجعی (شهرداری و بنیاد مسکن )برای این پلاک ها صادر نشده است ارزیابی این پلاک ها (دو پلاک ) جمعاً ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد ملک شماره سه : این ملک یک چهارم حبه از ۹۶ حبه (۹۰متر مربع )زمینهای واقع در مجاورت دادگستری اردل مشهور به مازه گلی است این زمین فاقد هر گونه اعیانی است و فاقد امتیازات خاصی است این زمین با یک چهارم حبه دیگر جمعاً ۱۸۰متر مربع می باشد ولی در کل عرصه ای که به فروش می رسد ۹۰متر مربع  که ارزش هر متر ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال و ارزش کل ان ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد در ضمن کسی برنده  مزایده خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی -حسینی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي 
آگهي مزايده نوبت سوم  اموال غير منقول شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردلمزایده بسمه تعالي 
آگهي مزايده نوبت سوم  اموال غير منقول شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن