مزایده (آگهی مزایده نوبت اول ) در پرونده کلاسه 9900271 مدنی شعبه اجراي احكام مدني بخش كمالان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني بخش كمالان

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۰۶۵۲۷۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده (آگهی مزایده نوبت اول ) در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۲۷۱ مدنی این دادگاه محکوم علیه آقای  خدابخش مرادقلی  و غیره   محکوم اند به  تحویل سهم الارث از ماترک مورثشان مرحوم محمد مرادقلی  در حق  محکوم له خانم  زهرا مرادقلی و غیره   اینک با توجه به انجام تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش می رسد.                                   توصیف اجمالی مورد مزایده: ۱-   یک قطعه زمین  مسکونی  واقع در روستای  آزاد تپه انتهای خیابان کوچه ولایت  سمت راست  به مساحت ۳۶۱/۵ متر مربع فاقد هرگونه ساخت و ساز و حصار و  فاقد سند مالکیت رسمی و منصوبات و امتیازات ملک قابلیت افراز ندارد  متصل به بافت  روستا و ارزش کل عرصه و اعیان به مبلغ ۱۱۵۶۸۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی شده است.                                       زمان ومکان وشرایط مزایده ۱- مزایده ازمبلغ کارشناسی به شرح فوق شروع خواهدشد. ۲- مزایده در روز  شنبه مورخه۱۴۰۰/۴/۱۹ ازساعت  ۹ الی۹/۳۰  صبح در دفتر اجرای احکام مدنی کمالان میباشد ۳- متقاضیان می توانند تا پنج روز قبل از شروع مزایده از املاک بازدید نمایند و در روز مزایده در جلسه مزایده شرکت کنند . ۴- برنده مزایده کسی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد و ۱۰% مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگاه بلافاصله واریز و الباقی آنرا ظرف یک ماه تودیع نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی پس از کسرهزینه های مربوطه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. ۵- کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال ملک بر عهده برنده مزایده می باشد. ۶-درصورت انجام مزایده وعدم تایید صحت مزایده برگزارشده این اجراء هیچ گونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن ندارد.         پقه -مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کمالان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده (آگهی مزایده نوبت اول )
در پرونده کلاسه 9900271 مدنی شعبه اجراي احكام مدني بخش كمالانمزایده (آگهی مزایده نوبت اول )
در پرونده کلاسه 9900271 مدنی شعبه اجراي احكام مدني بخش كمالان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن