مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول (نوبـت دوم ) درخصوص پرونده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۶۰۱۹۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول (نوبـت دوم ) درخصوص پرونده اجرائي كلاسه ۹۹۰۰۰۷۶  اول مدنی  لـه آقای اوروجعلی محمدزاده گلدر  با وکالت  آقای خلیل عشایری کولانی   و برعليه ۱-آقای مهدی پناه زاده خانمیری ۲-اقای رضا پناه زاده خانمیری   بخواسته مطالبه  ۵/۷۵۱/۷۹۲/۰۰۰   ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ  ۵درصد   ازبابت نيم عشردولتي درحق صندوق دولـت بـعلت عـدم پرداخـت دين از نا حــيه محكوم عليه  مازاد اول   پلاک ثبتی ۴۱۴۱۷  فرعی از  یک اصلی بخش۹ تبریز ملکی مهدی پناه زاده خانمیری  را بعنوان مال  جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی و توسط كارشناس ارزيابـي،كه پس از طي مـراحـل قا نوني درتاريخ  ۱۴۰۰/۴/۱۶   روز چهارشنبه  ازساعت ۱۰ الي ۱۱ ظهرازطريق مزايده درواحد اجراي احكام مدني اول  دادگستري تبريز واقع درگلکار اول کوی بعثت مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه زیرزمین  بفروش خواهد رسيد. مزايده ازمبلغ ارزيابي شده كارشناس شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ ومابقي حداكثر يكماه فرصت داده ميشود. برنده مزايده به هر عنوان اعلام انصراف نمايد ده در صد پيشنهادي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزينه هاي اجرائي وعوارض شهرداري وساير هزينه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبين مي توانند، پنج روز قبل از مزايده از ملك فوق الذكر به شرح ذيل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايند. ملك فوق واقع است در: تبريز  باغمیشه شیت یک خیابان گلگشت برج آسمان پلاک ۳۹   که شش دانگ آپارتمان  فوق بصورت کاربری مسکونی  به مساحت ۹۳/۸۴ متر مربع  که قطعه دوم تفکیکی به شماره ۴۱۴۱۷ فرعی از یک اصلی مفروز از  ۳۵۶۲۷ فرعی واقع در بخش ۹ تبریز به مساحت ۹۳/۸۴ مترمربع  واقع در طبقه دوم  و دارای انباری مسکونی قطعه ۹ تفکیکی واقع در زیرزمین اول به مساحت ۱۰۳/۴۵ متر مربع (که انباری موصوف طبق حکم دادگاه دیگری متعلق به شخص ثالث میباشد و خارج از موضوع مزایده میباشد. یعنی ملک مورد مزایده علارغم ذکر انباری در سند تک برگی فاقد انباری میباشد و این واحد اجرا ملک فوق را بدون انباری از طریق مزایده میفروشد.) ودارای امتیازات آب و برق و گاز که  به ارزش ۷/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بفروش میرسد و ضمنا با حفظ حقوق مرتهن بفروش میرسد و ملک موضوع مزایده خالی از سکنه میباشد. دادورز  اجـراي احكـام مـدني شعبه اول  دادگستـري تبـريز  :رزاقی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول (نوبـت دوم )
درخصوص پرونده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول (نوبـت دوم )
درخصوص پرونده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن