مزایده آگهي مزايده مال غير منقول (نوبت دوم)   در راستای شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مرند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مرند

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۶۰۳۸۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده مال غير منقول (نوبت دوم)   در راستای اجراي ماده ۱۱۴ قانون اجراي احكام بموجب پرونده اجرايی به شماره ۹۹۰۰۸۵۹ ج ۲ ، سهم الارث پدری محکوم علیه آقای فرامرز رضائی از ششدانگ پلاک ۱۰۴۸ فرعی از سنگ ۴۹ اصلی و نیز قطعات باقیمانده از پلاک ۷۶۲ فرعی از سنگ ۵۱ اصلی روستای قدیم بخشکند متعلق به محکوم علیه آقای فرامرز رضائی که در قبال مهریه محکوم لها خانم شیرین نادرنژاد مرزآباد  توقیف شده است ، پس از طی تشریفات قانونی جهت ارزیابی به کارشناس رسمی قوه قضائیه ارجاع شده است که ایشان مشخصات و ارزش آنها را بشرح ذیل اعلام نموده اند : ۱-  در خصوص ارزيابي ششدانگ يك قطعه زمين به پلاك ثبتي ۱۰۴۸ فرعي از سنگ ۴۹ اصلي واقع در بخش ۱۵ تبريز، ملكي مرحوم علي رضايي به آدرس مرند بلوار عدالت بالاتر از دادگستري مرند با درنظرگرفتن موقعيت جغرافياي محل و ميزان مرغوبيت ، وسعت ملك براساس وضع موجود ، مساحت و حدود ثغور ششدانگ پلاك فوق ، مطابق نقشه ترسيمي مهندس محمد جواد عليپور كه ۳۳۷۸/۵۳ مترمربع مي باشد و در زمان بازديد فاقد هرگونه اعياني و ميخ كوبي بود و با توجه به وضع چگونگي قرار گرفتن عرصه نسبت به مناطق مختلف شهر ، منطقه دسترسي ، منطقه وقوع ، كيفيت استقرار آن در محل نسبت به املاك مجاور، لحاظ كردن فاقد اعياني بودن در ارزيابي ، عرصه از قرار هر مترمربع ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال و قيمت كل عرصه ملك فوق الاشاره ۵۷/۴۳۵/۰۱۰/۰۰۰ ريال تعيين و لذا ارزش سهم الارث پدري آقاي فرامرز رضائي كه مقدار دو سهم ازبيست ويك سهم ششدانگ باستثناء ثمنيه اعياني اول و دوم پلاك ثبتي ۱۰۴۸ فرعي از ۴۹ اصلي واقع در ديزجيكان بخش ۱۵ تبريز است ، مبلغ ۴/۷۸۶/۲۵۰/۸۳۴ ريال برآورد ميگردد. ۲- در خصوص ارزيابي قطعات تفكيك عادي از ششدانگ پلاك ۷۶۲ فرعي از سنگ ۵۱ اصلي واقع در اراضي بخشكند بخش ۱۵ تبريز كه بنام آقاي فرامرز رضايي مي باشد ، با درنظر گرفتن موقعيت جغرافياي محل و ميزان مرغوبت ، وسعت ملك بر اساس وضع موجود ، كه شامل قطعات يك – دو - نصف قطعه سه – شش و هفت تفكيكي از ششدانگ پلاك ۷۶۲ فرعي ازسنگ ۵۱ اصلي آن مطابق نقشه ترسيمي مهندس محمد جواد عليپور ، در زمان بازديد بصورت باغچه مشجر و فاقد ميخ كوبي بود و وضع چگونگي قرار گرفتن عرصه نسبت به مناطق مختلف شهر ، منطقه دسترسي ، منطقه وقوع ، كيفيت استقرار آن در محل نسبت به املاك مجاور ، لحاظ كردن كاربري باغي آن در ارزيابي هر يك بشرح زير ارزيابي ميگردد: الف: ششدانگ قطعه يك برابر نقشه تفكيكي به مساحت ۲۰۰/۷۰ متر مربع امجموعا به مبلغ ۶۰۲/۱۰۰/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد. ب: ششدانگ قطعه دو برابر نقشه تفكيكي به مساحت ۱۳۷/۲۰ متر مربع مجموعا به مبلغ ۲۳۳/۲۴۰/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد.   ج: نصف ششدانگ قطعه سه برابر نقشه تفكيكي به مساحت ۱۲۹/۱۸ متر مربع مجموعا به مبلغ ۱۰۹/۸۰۳/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد. د: ششدانگ قطعه شش برابر نقشه تفكيكي به مساحت ۱۷۲ متر مربع مجموعا به مبلغ ۳۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد. هـ: ششدانگ قطعه هفت برابر نقشه تفكيكي به مساحت ۱۷۸/۷۴ متر مربع مجموعا به مبلغ ۴۸۲/۵۹۸/۰۰۰ ريال برآورد مي گردد. که سهم الارث و قطعات مذکور روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۰۹/۰۰ الي ۱۰/۰۰ صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احكام مدني دادگستري مرند بفروش خواهد رفت. مزايده از قيمت پايه شروع ، به بالاترين و آخرين قيمت پيشنهادي از جانب خريدار واگذار خواهد شد. ۱۰ درصد قيمت پيشنهادي في المجلس دريافت ، براي بقيه بمدت یکماه مهلت داده خواهد شد كه در صورت انصراف يا عدم پرداخت ، مزايده تجديد و سپرده واريزي بنفع دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان هر کدام از موارد مزایده جهت شرکت در مزایده بایستی ۱۰ درصد مبلغ کارشناسی آن مورد را به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۰۴۹۳۰۰۴  بنام سپرده موقت دادگستری واریز و فیش مربوطه را در جلسه مزایده ارائه نمایند . ضمنا جهت كسب اطلاعات بيشتر و بازديد از مال مورد مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده به دفتر اجراي احكام مدني مراجعه و در جلسه مزايده شركت نمايند ./.   دادورز شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مرند - سيدمحمد بني فاطمه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده مال غير منقول (نوبت دوم)
 
 در راستای شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مرندمزایده آگهي مزايده مال غير منقول (نوبت دوم)
 
 در راستای شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان مرند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن