مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول (نوبـت اوّل ) درخصوص شعبه هفتم اجراي احكام مدني (ويژه خانواده) دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه هفتم اجراي احكام مدني (ويژه خانواده) دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۶۰۴۸۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول (نوبـت اوّل ) درخصوص پرونده اجرائي كلاسه فوق لـه خدیجه حامد اقدام فرزند علی اصغر با وکالت آقای احد حسین پور علیه آقای علی ترابی فرزند کریم بخواسته مطالبه ۴۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی مقوم به ۵۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  از بابت اصل خواسته و نيم عشردولتي درحق صندوق دولـت بـعلت عـدم پرداخـت دين از نا حــيه محكوم عليه ، مقدار ۵/۷۵ سهم از ۱۱/۵ سهم از قطعه ۷۸۱ - R و به شماره قطعه اصلاحی ۷۷۲ - P به مساحت ۸۴۹/۰۳ متر مربع متعلق به محکوم علیه توقيف و توسط كارشناس ارزيابـي،كه پس از طي مـراحـل قا نوني درتاريخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ازساعت ۰۹  الي ۱۰ صبح ازطريق مزايده درواحد اجراي احكام مدني ۷ دادگستري تبريز واقع گلکار مجتمع شهید بهشتی تبريز بفروش خواهد رسيد. مزايده ازمبلغ ارزيابي شده كارشناس شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ ومابقي حداكثر يكماه فرصت داده ميشود. برنده مزايده به هر عنوان اعلام انصراف نمايد ده در صد پيشنهادي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزينه هاي اجرائي وعوارض شهرداري وساير هزينه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبين مي توانند، پنج روز قبل از مزايده از ملك فوق الذكر به شرح ذيل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايند. ملک مورد مزایده یک قطعه زمین مسکونی واقع در تبریز کوی خاوران منطقه ۹ تبریز می باشد و شمالاً بطول اول  ۱۲/۲۰ متر دوم ۱۶/۸۲ متر به گذر جنوباً بطول اول ۱۳/۲۸ متر دوم ۱۰/۸۲ متر به گذر شرقاً بطول ۳۲ متر به قطعه ۷۸۲ غرباً بطول ۳۲ متر به قطعه ۷۸ می باشد و سهم آقای علی ترابی مقدار ۲۷۱/۲۲ متر از ۸۴۹/۰۳ متر قطعه می باشد و ارزش حق السهم نامبرده طبق نظریه کارشناس به مبلغ ۵۹/۶۶۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است که به میزان محکوم به ،  به فروش خواهد رسید. داورز شعبه هفتم اجرای احکام مدنی (ویژه خانواده) دادگستری تبریز - محمد حسین گلستانی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول (نوبـت اوّل )
 
درخصوص شعبه هفتم اجراي احكام مدني (ويژه خانواده) دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول (نوبـت اوّل )
 
درخصوص شعبه هفتم اجراي احكام مدني (ويژه خانواده) دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن