مزایده آگهـي مـزايده امـوال غیرمنقـول (نوبـت  اول ) درخصوص پرونده اجرائي شعبه ششم اجراي احكام مدني (ويژه خانواده) دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه ششم اجراي احكام مدني (ويژه خانواده) دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۶۱۰۷۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايده امـوال غیرمنقـول (نوبـت  اول ) درخصوص پرونده اجرائي كلاسه ۹۹۰۱۴۱۱ ج م ۶  لـه خانم لویزا ساعی پورخدادادی  فرزند اسکندر  و  بر عليه وراث مرحوم احد تجلائی به اسامی آقای داریوش و خانمها هلن و الیزا و المیرا و ژاکلن همگی تجلائی فرزندان احد    بپرداخت  تعداد ۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰  ریال از بابت اجرت المثل  و  مبلغ ۲/۸۳۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم لها  که بعلت عدم پرداخت ، ششدانگ  ملک  تحت  پلاک ثبتی شماره ۱۸ فرعی از ۹۰۶۴ اصلی  واقع در بخش ۵ تبریز  با مشخصات زیر توقيف و توسط كارشناس ارزيابـي، كه پس از طي مـراحـل قانوني درتاريخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵  روز سه شنبه ازساعت ۱۱ الي ۱۲ ظهرازطريق مزايده درواحد اجراي احكام مدني شعبه ۶ دادگاه خانواده دادگستري تبريز واقع  در کوی گلکار خیابان بعثت مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه  زیرزمین  بفروش خواهد رسيد. مزايده ازمبلغ ارزيابي شده كارشناس شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ ومابقي حداكثر يكماه فرصت داده ميشود. برنده مزايده به هر عنوان اعلام انصراف نمايد ده در صد پيشنهادي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزينه هاي اجرائي وعوارض شهرداري وساير هزينه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبين مي توانند، پنج روز قبل از مزايده از ملک فوق الذكر به شرح ذيل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايند. ملک فوق  واقع است در تبریز –  خیابان راه آهن - پایین تر از بیمارستان بابک  - روبروی کوی حافظ - جنب کوی قائم مقام - نمایشگاه اتومبیل امین - پلاک ۲۴ ملک فوق به مساحت حدود  ۳۸۳ مترمربع که عرصه  دارای عقب روی از حد شمال به عمق ۰/۱۰ متر به مساحت ۰/۹۲ مترمربع و از حد غرب به عمق ۰/۶ متر به مساحت ۱۹/۴۵ مترمربع و دارای پخ در حد شمال غربی  به ابعاد ۱/۵۰*۱/۵۰ مترمربع و عقب روی در اختیار مالک بعنوان حریم ساخت به عمق ۳ متر در حد شمال می باشد. اعیانی ملک به مساحت ۳۹۵/۵۰ مترمربع بصورت تجاری مشتمل بر سالن نمایشگاه به مساحت تقریبی ۳۸۳ مترمربع و بالکن روباز به مساحت ۱۲/۵۰ مترمربع با دیوار حمال و ستونهای میانی وسقف تیرآهن و کف سنگی و موزائیکی و ستونها تا یک متر سنگی و سقف و دیوار سفیدکاری رنگ آمیزی شده و درب و پنجره مشرف به خیابان اصلی دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه و انشعابات آب و برق و گاز می باشد      می باشد. ارزش سرقفلی مذکور  از قرار هر مترمربع  ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ  ۸/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که فروخته خواهد شد.   مدیر شعبه ۶ احكـام مـدني دادگستـري تبـريز- مقدم
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايده امـوال غیرمنقـول (نوبـت  اول )
درخصوص پرونده اجرائي شعبه ششم اجراي احكام مدني (ويژه خانواده) دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايده امـوال غیرمنقـول (نوبـت  اول )
درخصوص پرونده اجرائي شعبه ششم اجراي احكام مدني (ويژه خانواده) دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن