مزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي   در خصوص پرونده اجرائي كلاسه شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۶۰۳۵۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي   در خصوص پرونده اجرائي كلاسه ۰۰۰۰۱۸۶ ج م ۳ له آقای علی باقرپور علیه آقایان لطف الع امامقلی ویحیی باقرپوربخواسته الزام به فـروش پلاک ثبتی۱۰۶۸فرعی از۴۹۴۲اصلی بخش۳تبریزوتقسيم وجـوه حاصله بين طرفيـن (مالكين مشاعي) به نسبت سهم هـر كدام و پرداخت بابت نيم عشر اجرائي ملك فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي ودر تاريخ  ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ روزشنبه از ساعت۰۹ الي۱۰ صبح از طريق مزايده در واحد  اجراي احكام مدني شعبه سه دادگستري تبريزواقع در گلکار مجتمع شهید بهشتی طبقه زیززمین  بفروش خواهد رسيد، مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ وبه مابقي حداكثر يكماه فرصت داده مي شود. برنده مزايده به هرعنوان اعلام انصراف نمايد ده درصد مبلغ پيشنهادي بنفع دولت ضبط خواهد شد،هزينه هاي اجرائي و عوارض شهرداري ودارائي مطابق مقررات خواهد بود . طالبين مي توانند پنج روزقبل از مزايده با هماهنگي اين واحد از ملك بازديد نمايند . ملك فوق الذكر واقع است در: تبریز.خیابان ایدلو آخرمنبع خیابان اصمعی کوی شهید جباری پور پلاک۳۶۹ عرصه.حدودا۱۲۵/۳۰متر مربع    اعیانی در ۲طبقه.همکف واول بازیربنای۱۸۸مترمربع دارای امتیازآب وبرق وگاز ملک مسکونی ودارای پلاک ثبتی می باشد ملک در تصرف خود وراث می باشد ارزش۶دانگ۶/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال    دادورزاجرای احکام مدنی واحد۳تبریز.خردیار
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي
 
در خصوص پرونده اجرائي كلاسه شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي
 
در خصوص پرونده اجرائي كلاسه شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن