مزایده آگهی مزایده-نوبت اول نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گرگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گرگان

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۰۶۵۹۷۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده-نوبت اول نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه ۱/۹۹/۱۳۸۶ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۵۶۲۰۱۶۰۲ صادره از شعبه چهارم دادگاه خانواده گرگان محکوم علیه آقای علی اصغر گرزین فرزند قربان به پرداخت ششصد (۶۰۰)  عدد سکه بهار آزادی (محاسبه به نرخ روز)  بابت  مهریه  و مبلغ ۵/۳۶۵/۸۸۸ ریال بابت هزینه های دادرسی پرداخت شده درحق محکوم لها خانم مهسا بهادریان فرزند محمد ونیز ۵ درصد محکوم به بابت نیم عشر در حق دولت محکوم گردیده است ، لذا  یک دستگاه خودرو سواری سمند تیپ ال ایکس خاکستری رنگ مدل ۱۳۹۶ به شماره انتظامی ۵۹-۵۶۳س۳۴ به مالکیت محکوم علیه توقیف که پس از کارشناسی به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(یک میلیاردوچهارصد میلیون ریال) مورد ارزیابی قرار گرفته است که پس از انجام تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد طالبین خرید می توانند در جلسه مزایده شرکت و پیشنــــــــــــــــهاد خورا ارائه و تسلیم نمایند. ( توصیف اجمالی اموال براساس ماده ۱۲۲قانون اجرای احکام مدنی ) ۱-یک دستگاه خودرو سواری سمند تیپ ال ایکس ای اف سون  خاکستری رنگ مدل ۱۳۹۶ به شماره انتظامی ۵۹-۵۶۳س۳۴  به شماره موتور ۳۵۲۶۵۶ وبه شماره شاسی ۱۶۷۵۹ به مالکیت محکوم علیه (علی اصغر گرزین) می باشد ، وضعیت اتاق  و شاسی سالم  ، وضعیت موتور سالم ،وضعیت دستگاه انتقال قدرت سالم ،وضعیت فرمان و سیتم تعلیق جلوبندی سالم ،، وضعیت داخلی(داشبورد ،صندلی ها وغیره) سالم ، وضعیت لاستیک ها (کیفیت ۵۰ درصد) ،وضعیت چراغ ها سالم ،وضعیت باتری معیوب  ودارای مبلغ ۶۱۰/۰۰۰ ریال خلافی  در سیستم اجرائیات راهور می باشد ودارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد که پس از کارشناسی وکسر مبلغ خلافی وهزینه های جانبی  به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیاردوچهارصدمیلیون ریال)مورد ارزیابی قرار گرفته است و همچنین محل  استقرار خودرو  واقع در گرگان شهرک جامی پارکینگ میثاق می باشد. ۱-زمان مزایده : مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰الی ۱۱:۰۰ صبح ۲-مکان مزایده :دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان. ( شرایط مزایده) ۱-مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید. ۲-برنده مزایده می بایست ۱۰% مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا به حساب سپرده دادگستری تودیع و مابقی آن را ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب  سپرده دادگستری واریز وقبض آن راتسلیم دفتر شعبه نمایند درغیر این صورت وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی۱۰% سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده برای مرحله بعد تجدید خواهد شد. ۳-طالبین خرید می توانند یک هفته قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از خودروی توقیف شده بازدید نمایند. ۴- تحویل خودرو  پس از تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود. درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسولیتی دررابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد. ۵- کلیه هزینه های نقل انتقال  خودرو  اعم ازمالیات عوارض وهزینه دفترخانه وغیره بر عهده برنده مزایده است. ۶-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقلاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد. ۷-همچنین خریداران برای شرکت در جلسه باید ده درصد مبلغ را به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش آن را ارائه نمایند.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده-نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گرگانمزایده آگهی مزایده-نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان گرگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن