مزایده با سمه تعالی آگهي مزايده اموال غيرمنقول در نوبت اول به شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لردگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لردگان

کد آریاتندر : ۰۰۰۳۲۷۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۴۷۰۱۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده با سمه تعالی آگهي مزايده اموال غيرمنقول در نوبت اول به موجب دادنامه شماره ۹۹۱۰۹۹۷۳۸۲۳۶۰۰۵۲۹ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی  شهرستان لردگان و مطروحه درپرونده كلاسه ۹۲۱۵۴۷- اجرای احکام کیفری شهرستان لردگان له بانک انصار شهرستان لردگان  و عليه هومان نوروزی فرزند منوچهر بخواسته مطالبه مبلغ  ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و هزینه های وارده در حق محكوم له كه در اين خصوص يك باب  ساختمان دامداری واقع در لردگان- مجتمع دامداری  تحت پلاك شماره ۶۶/۲۱ مورد ثبت شماره ۸۷۷۵  به مساحت ۱۱۳۷۴/۵۴  متر مربع عرصه و ۳۱۰ متر مربع سوله  و ۴۰ متر مربع همکف مسکونی و  محوطه سازی  با معرفي شخص ثالث بنام  هومان نوروزی فرزند منوچهر كه از طريق اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان لردگان با شماره رایانه ۶ بازداشت كه ارزيابي آن شامل عرصه به متراژ ۱۱۳۷/۵۴ مترمربع به عبارت هر متر مربع ۵۵۰/۰۰۰  ريال و با جمع کل ۶۲۵/۶۴۷/۰۰۰  ريال ، سوله به متراژ ۳۱۰ متر مربع به عبارت هر متر مربع ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال و با جمع کل ۲/۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ،  مسکونی با متراژ ۴۰ متر مربع به ارزش هر متر مربع ۷/۵۰۰/۰۰۰  ریال و جمع کل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  و امتيازات و محوطه سازی به ارزش ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال برآورد مي شود ؛ ارزش شش دانگ ساختمان مذكور اعم از عرصه و اعيان با توجه به اوصاف فوق به مبلغ ۳/۷۶۰/۶۴۷/۰۰۰  ریال كه توسط خبره محلی قيمت گذاري و مصون از اعتراض باقيمانده و به شرح فوق توصيف اجمالي شده است  . لذا مقرر گرديده  ملک موصوف در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴  راس ساعت ۹ الي ۱۰ صبح در محل دفتر اجراي احكام محاكم کیفری  با انجام مزايده عمومي و حضوري بفروش برسد . قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد ؛ وفق ماده ۱۲۹ قانون اجراي احكام مدني ۱۰ درصد مبلغ پيشنهادي بايستي في المجلس توسط برنده مزايده به حساب سپرده واريز و فيش آن به دفتر اجرا تحويل گردد ؛ خريدار مي تواند حداكثر يكماه از تاريخ مزايده نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزي اوليه با كسر هزينه هاي مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد . شركت براي عموم به استثناي افراد ذكر شده در ماده ۱۲۷ قانون اجراي احكام مدني آزاد و متقاضيان شركت در مزايده مي توانند ۵ روز قبل از موعد مقرر به اين اجرا مراجعه تا اقدامات لازم جهت بازديد ساختمان مذكور انجام پذيرد . هزينه هاي مربوط به تشريفات و برگزاري اين مزايده همگی بر عهده محكوم عليه مي باشد ./ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان- سعید جریده اصل
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده با سمه تعالی
آگهي مزايده اموال غيرمنقول در نوبت اول
به شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لردگانمزایده با سمه تعالی
آگهي مزايده اموال غيرمنقول در نوبت اول
به شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لردگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن