مزایده آگهي مزايده و فروش اموال غير منقول نوبت اول به شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهركرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهركرد

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۱۵۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۵۸۶۱۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده و فروش اموال غير منقول نوبت اول به استناد پرونده شماره ۹۹۰۱۵۵۹  شعبه دوم اجراي احکام شوراي حل اختلاف شهرکرد محکوم عليه آقاي عليرضا شريفي فرزند غلامرضا داراي شماره ملي  ۴۱۳۱۸۸۴۲۰۸ به پرداخت مبلغ  ۳۰۸/۸۶۷/۶۱۸ ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير تاديه درحق محکوم له آقاي يوسف اسدي ساماني فرزند حفيظ الله با وکالت خانم الهه رضايي و پرداخت مبلغ  ۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال بابت نيم عشر دولتي درحق صندوق دولت محکوم گرديده است . در راستاي وصول محکوم به و حق الاجراي دولتي اموال ذيل همين آگهي از سوي اين اجراي احکام توقيف توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و مقرر گرديد در تاريخ ۱۴۰۰/۵/۴ روزردوشنبه راس ساعت ۱۰ صبح در محل اجراي احکام شوراهاي حل اختلاف شهرکرد به معرض مزايده  فروش گذاشته شود .شرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و هر کس که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود متقاضيان شرکت در جلسه مزايده مي بايست في المجلس ده درصد مبلغ کارشناسي اموال مورد مزايده را به حساب سپرده شوراي حل اختلاف به شماره حساب ۴۰۶۹۰۱۲۹۰۷۷۹۰۸۶۴ با شناسه پرداخت ۹۱۲۱۰۸۰۶۹۱۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵ نزد بانک ملي واريز و اصل فيش پرداخت شده را به اين اجراي احکام ارائه و تحويل نمايند و برنده مزايده ي  الباقي مبلغ را ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده به حساب اعلامي واريز و اصل فيش آن را به اين اجراي احکام تحويل نمايد ، در صورتي که برنده مزايده در موعد مقرر بهاي اموال را نپردازد وجوه واريزي برنده مزايده پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد .اين آگهي براي يک بار در روزنامه محلي منتشر و در معابر عمومي الصاق خواهد شد . متقاضيان شرکت در جلسه مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده از طريق اين اجراي احکام نسبت به رويت اموال اقدام و کيفيت و چگونگي برگزاري مزايده را کسب اطلاع نمايند . قرار کارشناسي : ارزيابي يک بلوک ساختماني مسکوني آدرس ساختمان : استان چهار محال و بختياري -  شهرکرد-  چالشتر خ وحيد قسمت خانه هاي سازماني با کد پستي ۳۴۳۳۹ - ۸۸۱۶۶ مشخصات ثبتي : داراي سند رسمي  به شماره چاپي  ۱۳۷۸۴۲ الف / ۹۶  شماره ملک  ۶۲۳ فرعي  از۵۲  اصلي با ميزان مالکيت شش دانگ ، به نام :آقاي عليرضا شريفي فرزند غلامرضا مشخصات فني :  مساحت عرصه  ۱۵۴/۵۴ متر مربع با حدودات اربعه : شمالا بطول ۱۶/۲۹ متر  به کوچه ، شرقا بطول ۱۰/۱۴ متر به پلاک همسايه ، جنوبا بطول۱۴/۰۳ متر به پلاک همسايه و غربا در چهار قسمت به طولهاي ۶/۵۵ و ۱/۹۰ و ۳/۶۲ متر به پلاک همسايه و به طول ۰/۴۰ متر ديواري است به قسمتي که ضميمه کوچه خواهد شد. يک بلوک يک طبقه مسکوني با زيربناي ۱۰۳/۵۵ متر مربع سيستم سازه ديوار باربر با سقف هاي تير آهن و طاق ضربي ، فاقد نماسازي ، کف اتاق ها بتني  ، پوشش ديوارها گچ ، پنجره ها فلزي ، دربهاي داخلي چوبي ، آشپزخانه : پوشش ديوارها پلاستر ماسه و سيمان ، کف موزائيک و داراي کابينت فلزي سيستم گرمايشي بخاري گازي و فاقد سيستم گرمايشي مي باشد. حياط سازي : فاقد کفسازي ، ديوارها فاقد نما سازي و درب فلزي مي باشد. انشعابات : داراي يک انشعاب آب ، يک انشعاب برق و يک انشعاب گاز مي باشد. قدمت بنا : داراي حدود ۲۵ سال قدمت مي باشد . ارزيابي ملک : با توجه به توضيحات فوق الذکر ، بازديد و معاينه از محل ، در نظرگرفتن شاخص هاي اقتصادي و عرف روز و ديگر فاکتورهاي موثر ذر قضيه بشرح ديل ارزيابي مي گردد : ارزش هر متر مربع عرصه برابر با :۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال که با توجه به عرصه ۱۵۴/۵۴ متر مربعي جمعا برابر با : ۸،۴۹۹،۷۰۰،۰۰۰ ريال ارزش هر متر مربع زير بناي ساختمان برابر با : ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال که با توجه به زيربناي ۱۰۳/۵۵ متر مربعي جمعا برابر با ۱،۰۳۵،۵۰۰،۰۰۰ ريال ارزش انشعابات و حياط سازي بصورت مقطوع برابر با : ۱۱۴،۸۰۰،۰۰۰ ريال ارزش کل ملک برابر با : ۹،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ( نه ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال )   مدير شعبه دوم اجراي احکام شوراهاي حل اختلاف شهرکرد محمد آقابابايي
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده و فروش اموال غير منقول نوبت اول
به شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهركردمزایده آگهي مزايده و فروش اموال غير منقول نوبت اول
به شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهركرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن