مزایده    آگهی مزایده اموال غیر منقول - (فروش مال شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بن

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۱۵۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۵۸۶۲۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده    آگهی مزایده اموال غیر منقول - (فروش مال مشاع) در پرونده اجــرائي کلاسه ۰۰۰۰۰۴۹ شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان بن دستور فروش مال مشاع ( با مشخصات ذیل ) و تقسیم ماحصل فروش به نسبت سهم و مالکیت هریک از شرکا صادر گردیده است. (خواهان خانم فاطمه نادری عوج بغزی فرزند حبیب الله خوانده آقای حسین امانی بنی فرزند اردشیر.)  مال مورد مزایده با مشخصات ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و از طريق مزايده بفروش میرسد و مزايده از مبلغ كارشناسي زير شروع و هركس بالاترين قيمت را پيشنهاد كند برنده مزايده شناخته خواهد شد و شركت در جلسه مزايده براي عموم به استثناء افرادی که وفق ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مستثنا شده اند آزاد است. تاريخ مزايده روز یک ‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰ بوده كه در محل اجراي احكام مدني دادگستری شهرستان بن برگزار ميگردد و متقاضيان شركت در جلسه مي توانند پنج روز قبل از جلسه مزايده از طريق دفتر اجراء در رابطه با چگونگي و نحوه اجراء كسب تكليف نمايند .متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می بایست مبلغ ۱۰درصد قیمت مال موضوع مزایده بر اساس قیمت کارشناس را بصورت چک تضمینی به واحد اجرای احکام مدنی در زمان برگذاری جلسه مزایده ارائه نمایند . ده درصد بهاي اموال خریداری شده در همان جلسه از برنده اخذ و در ظرف یکماه باقيمانده بهاي مال باید پرداخت گردد در غير اينصورت سپرده توديع كننده به نفع دولت ضبط و آگهي مجدد صادر خواهد شد . اين آگهي ضمن انتشار والصاق در دايره اجراء در معابر عمومي و محل فروش الصاق ميشود .      مورد مزایده عبارتست از : ساختمان يك طبقه واقع در شهربن خيابان دانش۱- مستحدثات وضعيت موجود: ساختمان مورد نظر داراي عرصه به مساحت حدود ۲۲۷/۱۳ متر مربع داراي سند ثبتي به شماره ملك ۱۰۹ فرعي از ۱۴۰ اصلي كه شش دانگ عرصه و اعيان آن در تاريخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به نام خانم فاطمه نادري عوج بغزي به ثبت رسيده است . اعياني ملك ساختمان يك طبقه با زيربناي حدود ۲۰۰ متر مربع با قدمت حدود ۱۵ سال با مصالح بنايي و سقف تيرآهن وطاق ضربي و ديوار آجري فاقد كلاف بندي با تعميرات داخلي مطابق عرف معمول و پوشش ديوارهاي داخلي و سقف با كاغذ ديواري و بدنه آشپزخانه با كاشي و داراي كابينت فلزي و درب وپنجره آهني و ساختمتن فاقد نما مي باشد ۲- ملك مذكور داراي انشعاب آب به اشتراك ۵۶۰۰۱۰۰۹و برق به شماره اشتراك ۵۰۱۱۳۶۰۷ و گاز شهري به نام خانم فاطمه نادري مي باشد ۳- ملك مصوف داراي مستاجر مي باشد . ارزيابي : با توجه به موقعيت ملك و نوع كاربري و لحاظ جميع جوانب موثر (با وضعيت موجود ) قيمت پايه ملك ، به ازاي هرمتر مربع زمين به مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰ ريال و هرمتر مربع زيربنا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال و انشعابات به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال جمعا به مبلغ ۸۲۸۲۵۱۰۰۰۰ ( هشت ميلياردو دويست و هشتاد و دو ميليون و پانصدو ده هزار ريال ) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به فروش می رسد. مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بن -احمدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده    آگهی مزایده اموال غیر منقول - (فروش مال شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بنمزایده    آگهی مزایده اموال غیر منقول - (فروش مال شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن