مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول در نوبت اول   به موجب شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف خانميرزا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف خانميرزا

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۱۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۰۶۱۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال غيرمنقول در نوبت اول   به موجب اجرائیه به شماره ۰۰۰۰۱۰۰ صادره از اجرای احکام مدنی  شورای حل اختلاف  دادگاه عمومی شهرستان خانمیرزا محکوم له محسن نادری فرزند عزت اله  و محکوم عليه آقای بمانعلی عباسی جوب نسائی به نشانی خانمیرزا روستای جوب نساء بخواسته مطالبه سر جمع به مبلغ ۱.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخيروتاديه  در حق محكوم له و پرداخت مبلغ۰ ريال بابت حق الاجرای دولتی در حق صندوق دولت » كه در اين خصوص یک باب ساختمان به مساحت ۲۹۸/۶۶متر مربع واقع در قریه جوب نساءاز توابع شهرستان خانمیرزا استان جهارمحال و بختیاری  از محکوم علیه توقیف شده، که در عرصه فوق (۲۹۸/۶۶)یک واحد مسکونی یک طبقه با مشخصات دیوارهااجر سقف تیرچه بلوک،و نمای داخلی دیوارها تا ارتفاع ۱مترسرامیک مابقی از گچ سفیدو اشپزخانه کف سرامیک دیوارها تاسقف کاشی شده دارای کابینت واوپن با نمای بیرونی در و پنجره الومنیومی و سرامیک با انشعابات ا و برق و گاز می باشدارزش ملک با توجه به موقعیت ملک نوع مصالح کاربردی و کلیه عوامل موثردر ارزیابی جمعا به ارزش ۳.۰۹۵.۹۸۰.۰۰۰ریال ارزیابی و اعلام میگردد که با توجه به اوصاف فوق الذكرجمعاً به مبلغ ۳.۰۹۵.۹۸۰.۰۰۰ ريال كه توسط كارشناس رسمي دادگستري قيمت گذاري و مصون از اعتراض باقيمانده و به شرح فوق توصيف اجمالي شده است وضمنا جهت اطلاع دقیق ازتوصیفات ملک  مذکورخریدارمیتواندیک روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه کند. لذا مقرر گرديده ۳۷.۲۰۹۵سهم مشاع از ۷۲سهم(سی و هفت ممیزبیست صدم حبه مشاع از ۷۲حبه ) ملك موصوف در روزسه شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵راس ساعت ۱۰ الي ۱۲ ظهر در محل دفتر اجراي احكام حقوقي با انجام مزايده عمومي و حضوري بفروش برسد . قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد ؛ ۱۰ درصد مبلغ پيشنهادي بايستي في المجلس توسط برنده مزايده به حساب سپرده واريز و فيش آن به دفتر اجرا تحويل گردد ؛ خريدار مي تواند حداكثر يكماه از تاريخ مزايده نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزي اوليه با كسر هزينه هاي مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد . شركت براي عموم به استثناي افراد ذكر شده در ماده ۱۲۷ قانون اجراي احكام مدني آزاد و متقاضيان شركت در مزايده مي توانند ۵ روز قبل از موعد به اين اجرا مراجعه تا اقدامات لازم جهت بازديد ازملک مذکور  مذكور انجام پذيرد . هزينه هاي مربوط به تشريفات و برگزاري اين مزايده تماما بر عهده محكوم عليه مي باشد .    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  آگهي مزايده اموال غيرمنقول در نوبت اول
 
به موجب شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف خانميرزامزایده  آگهي مزايده اموال غيرمنقول در نوبت اول
 
به موجب شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف خانميرزا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن