مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای  دادنامه شماره 9909973819100456 صادره شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۰۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۰۶۶۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای  دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۹۱۰۰۴۵۶ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی  بروجن  در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۷۰۵ اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن ، نظر به درخواست وکیل محکوم له و جهت اجرای مفاد دادنامه صدر الذکر جلسه مزایده ای در محل اجرای احکام  مدنی دادگستری بروجن با حضور نماینده دادستان جهت فروش ملک بشرح ذیل راس ساعت ۹ صبح مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. طالبین خرید می بایستی ۱۰ در صد از قیمت پیشنهادی را فی المجلس بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام مدنی شهرستان بروجن پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش آنرا به این اجرا ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای سببی ونسبی آنان ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می تواند ظرف پنج روزقبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید . مشخصات ملک یک باب منزل مسکونی  ،  واقع در شهر سفید دشت، خیابان امام حسین(ع)، کوچه بنفشه،  تحت پلاک ثبتی ۴۹ فرعی از ۴۹۴ اصلی،  به میزان عرصه ۲۱۱/۵۳ متر مربع که شمالا بطول ۱۰/۶ متر به کوچه بنفشه، شرقا در دو قسمت بطول های ۱۴/۹۲ متر به زمین باقیمانده ۴۹۶ اصلی و ۴/۸ متر به پلاک ۵۰ فرعی، جنوبا بطول ۱۰/۴۴ متر به زمین باقیمانده ۴۹۲ اصلی و غربا بطول ۱۹/۸۲ متر به زمین باقیمانده اصلی همجوار می باشد.  ومیزان اعیانی حدود ۱۶۵/۵ مترمربع شامل طبقه همکف و بالای همکف     با امتیازات آب ، برق، تلفن وگاز نکته۱) طی استعلام از شهرداری سفید دشت ملک مورد نظر بشماره ۹۹/۳۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ دارای پروانه ساخت بشماره ۱۲۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۶ می باشد و فاقد عدم خلاف و پایان کار می باشد. نهایتا ششدانگ عرصه و اعیانی و امتیازات با وضعیت موجود(فاقد عدم خلاف و پایان کار) به ارزش ۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال ) مطابق نظر یه کارشناس مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن- محمدرضا رضایی زاده    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای  دادنامه شماره 9909973819100456 صادره شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجنمزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای  دادنامه شماره 9909973819100456 صادره شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن