مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای دادنامه صادره از شعبه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۱۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۱۴۹۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بروجن در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۹۷ اجرا ی احکام مدنی دادگستری بروجن، جهت اجرای مفاد دادنامه صدر الذکر جلسه مزایده ای در محل اجرای احکام  مدنی دادگستری بروجن با حضور نماینده دادستان جهت فروش مال بشرح ذیل راس ساعت ۹ صبح مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ تشکیل وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. طالبین خرید می بایستی ۱۰ در صد از قیمت پیشنهاد ی را فی المجلس بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام مدنی شهرستان بروجن پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش آنرا به این اجرا ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای سببی ونسبی آنان ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می تواند ظرف پنج روزقبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید. مشخصات مال یک دستگاه سواری فاو، تیپ BESTURN B۵۰F(بسترن)، رنگ قهوه ای، شماره شاسی NAGS۸CE۲۲FA۷۰۴۶۱۵، شماره موتور CA۴GD۵۰۲۳۶۹۴، نوع سوخت بنزین، مدل ۱۳۹۴، تعداد چرخ۴، تعداد محور ۲، تعداد سیلندر۴، ، بشماره انتظامی ایران ۸۱- ۷۱۶ب۴۲، میزان خلافی خودرو مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، که نهایتا ارزش پایه خودرو مبلغ ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دومیلیارد و ششصد میلیون ریال) برآورد میگردد.(وفق مفاد نظریه کارشناسی) مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن- محمدرضا رضایی زاده
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای دادنامه صادره از شعبه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجنمزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای دادنامه صادره از شعبه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن