مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای دادنامه صادره از شعبه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۱۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۱۴۱۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بروجن در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۲۴۸ اجرا ی احکام مدنی دادگستری بروجن، جهت اجرای مفاد دادنامه صدر الذکر جلسه مزایده ای در محل اجرای احکام  مدنی دادگستری بروجن با حضور نماینده دادستان جهت فروش مال بشرح ذیل راس ساعت ۹ صبح مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ تشکیل وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. طالبین خرید می بایستی ۱۰ در صد از قیمت پیشنهاد ی را فی المجلس بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام مدنی شهرستان بروجن پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش آنرا به این اجرا ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای سببی ونسبی آنان ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می تواند ظرف پنج روزقبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید. مشخصات مال ۱) تعداد ۱۹ عدد شلوار کتان دمپا زنانه به مبلغ هر عدد ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲) تعداد ۱۲۱ عدد شلوار کتان رنگی بچه گانه به مبلغ هر عدد ۸۵۰/۰۰۰ ریال جمعا ۱۰۲/۸۵۰/۰۰۰ ریال که نهایتا جمع موارد فوق مبلغ ۱۲۱/۸۵۰/۰۰۰ ریال (یکصد و بیست و یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال) می باشد (وفق مفاد نظریه کارشناسی)   مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن- محمدرضا رضایی زاده  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای دادنامه صادره از شعبه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجنمزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای دادنامه صادره از شعبه شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن