مزایده مزايده فروش اموال غير منقول (نوبت اول )   شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۱۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۰۶۳۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده مزايده فروش اموال غير منقول (نوبت اول )           به موجب پرونده اجرائي کلاسه ي ۹۷۰۲۹۷ شعبه ي دوم اجراي احکام مدني دادگستري شهرکرد محکوم عليه آقای رحمن خادمی دهکردی فرزند امیرقلی محکوم است به پرداخت ۹۳ قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له خانم بتول راضی وانانی فرزند حشمت الله و نیز پرداخت مبلغ ۱۳۶.۴۵۰.۰۰۰ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت  با توجه به عدم پرداخت دو دانگ مشاع از شش دانگ واحد مسکونی به آدرس شهرکرد بلوار طالقانی مجتمع مسکونی شقایق بلوک۷واحد۱۵ متعلق به محکوم علیه فوق با مشخصات ذیل متعلق به محکوم علیه فوق توقیف گردیده است . مشخصات ملک:ملک موصوف مطابق اظهارات خواهان فاقد سند ثبتی و دارای قرارداداجاره به شرط تملیک می باشد که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵تمامیت شش دانگ اعیانی ملک طی مبایعه نامه شماره۷۸۱۵۳به نام آقای رحمان خادمی دهکردی واگذار گریده و در دفتر اسناد رسمی شماره۴۰به ثبت رسیده است در ضمن خواهان مدعی مالکیت ۴دانگ مشاع از شش دانگ ملک می باشد و ۲دانگ دیگرآن توقیف و تحویل متصرف ملک خانم بتول راضی گردیده است./اعیانی ملک ساختمان مسکونی با قدمت حدود۲۵سال با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک و نمای آجرماشینی و درب و پنجره های فلزی و تعمیرات داخلی مطابق عرف و معمول و دارای حیاط و فاقد پارکینگ است و مساحت ملک برحسب عرف معاملاتی محل به میزان حدود۸۵متر مربع عنوان گردیده است لیکن تا زمان صدور سند ثبتی اظهار نظر در خصوص میزان دقیق اعیانی ملک مقدور نیست. با توجه به موقعیت ملک و نوع کاربری و لحاظ جمیع جوانب موثر با وضعیت موجود ارزش ملک مذکور جهت تعیین قیمت پایه مزایده با احتساب ارزش انشعابات و امتیازات جمعاًبه مبلغ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(نه میلیارد ریال)برآورد و اعلام می گردد که طی محاسبات ارزش دودانگ مشاع از ملک به میزان۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال محاسبه می گردد. که ازطريق مزايده عمومي و حضوري به فروش خواهد رسيد. لذا مزايده در مورخ۱۴۰۰/۵/۱۰ ساعت ۱۰ صبح درمحل اجراي احکام مدني شعبه دوم اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان شهرکرد برگزار خواهد شد. بديهي است که پيشنهاد كننده بيشترين قيمت نسبت به قيمت پايه برنده مزايده شناخته شده و بايستي ده درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس پرداخت نموده و الباقي را ظرف مهلت سي روز از تاريخ مزايده بپردازد و در صورت انصراف، مبلغ واريزي پس از کسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد. صرفا به اشخاصي اجازه شرکت در مزايده داده مي شود که ده درصد قيمت پايه کارشناسي را به صورت چک تضمين شده بانکي في المجلس ارائه نمايند. هزينه درج اين آگهي و ارزيابي بر عهده محكوم له بوده و در صورت عدم پرداخت از مازاد مبلغ فروش كسر مي گردد. شركت براي عموم به استثناي افراد ذكر شده در ماده ۱۲۷ قانون اجراي احكام مدني آزاد و متقاضيان شرکت در اين مزايده مي توانند جهت بازديد مورد مزايده و کسب اطلاعات بيشتر پنج روز قبل از موعد مذکور به دفترشعبه دوم اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان شهرکرد واقع در ساختمان دادگستري شهرکرد مراجعه نمايند.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزايده فروش اموال غير منقول (نوبت اول ) 
  شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركردمزایده مزايده فروش اموال غير منقول (نوبت اول ) 
  شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن