مزایده آگهي مزايده اموال منقول (فروش محصولات پلي استايرن بابت شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۱۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۱۰۲۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول (فروش محصولات پلي استايرن بابت مانده محکوم به نوبت دوم)) بموجب پرونده کلاسه ۹۹۰۰۰۴۹اجرايي محکوم عليه کامران دوستي ايراني فرزند احمد محکوم است به پرداخت مبلغ۸۳۰/۶۶۰/۰۰۰ريال بابت باقيمانده اصل خواسته و هزينه کارشناسي در حق محکوم له عبدالمجيد پورعلي دوگاهه فرزند مسلم و همچنين پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال بابت نيم عشر دولتي با توجه به عدم پرداخت مبالغ فوق و بنا به درخواست محکوم له بمنظور استيفاي محکوم به و هزينه اجرائي اموال قيد شده درذيل برگه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس توصيف و ارزيابي و مقرر است از طريق مزايده راس ساعت۱۱صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ در محل اجراي احکام مدني شعبه هشتم حقوقي با حضور نماينده دادستان بفروش ميرسد و هرکس بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود و ميبايست في المجلس ده درصد مورد مزايده را به طي چک بانکي تضمين شده به دفتر اجرا تسليم نمايد و مابقي مبلغ را حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ مزايده بحساب سپرده واريز نمايد در غير اينصورت وجوه واريزي پس از کسر هزينه مزايده بنفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد اين اگهي براي يکبار در روزنامه الکترونيک قضايي منتشر همچنين در معابرعمومي الصاق خواهد شد شرکت در مزايده براي عموم آزاد است به استثنا مسئولين اجرا اقرباي سببي و نسبي انان، ضمنا متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند درمدت پنج روز قبل از مزايده از طريق اين اجرا نسبت به چگونگي نحوه برگزاري مزايده کسب اطلاع نمايند./ اقلام مورد مزايده بشرح زير ميباشد. ۱-اسکوتي۴سي ام روکش کره اي شاخه ۳متري۱۳۱۹عدد قيمت واحد به ريال ۹۶/۰۰۰ريال به قيمت کل۳۷۹/۸۷۲/۰۰۰ريال ۲-قرنيز۹/۵سي ام روکش کره اي شاخه ۳متري۵۲۰عدد قيمت واحد به ريال ۲۰۵/۰۰۰ريال به قيمت کل۳۱۹/۸۰۰/۰۰۰ريال ۳-قرنيز۷سي ام روکش کره اي شاخه ۳متري۳۴عدد قيمت واحد به ريال ۱۳۲/۰۰۰ريال به قيمت کل۱۳/۴۶۴/۰۰۰ريال ۴-نبشي۴سي ام روکش کره اي شاخه ۳متري۹۹عدد قيمت واحد به ريال ۱۳۶/۰۰۰ريال به قيمت کل۴۰/۳۹۲/۰۰۰ريال ۵-گلويي سقف۱۰سي ام روکش کره اي شاخه ۳متري۳۵عدد قيمت واحد به ريال ۲۹۳/۰۰۰ريال به قيمت کل۳۰/۷۶۵/۰۰۰ريال ۶-زيرگلويي سقف۱۰سي ام روکش کره اي شاخه ۳متري۲۳عدد قيمت واحد به ريال ۲۴۸/۰۰۰ريال به قيمت کل۱۷/۱۱۲/۰۰۰ريال ۷-تسمه۱/۵سي ام روکش کره اي شاخه ۳متري۲۶عدد قيمت واحد به ريال ۷۵/۰۰۰ريال به قيمت کل۵/۸۵۰/۰۰۰ريال ۸-قرنيز۹سي ام طرح دار شاخه ۳متري۲۶۸عدد قيمت واحد به ريال ۱۴۲/۵۰۰ريال به قيمت کل۱۱۴/۵۷۰/۰۰۰ريال ۹-قرنيز۷سي ام ساده شاخه ۳متري۲۶۶عدد قيمت واحد به ريال ۱۰۴/۰۰۰ريال به قيمت کل۸۲/۹۹۲/۰۰۰ريال ۱۰-قرنيز۱۲سي ام طرح دار شاخه ۳متري۳۱۰عدد قيمت واحد به ريال ۲۲۳/۰۰۰ريال به قيمت کل۲۰۷/۳۹۰/۰۰۰ريال ۱۱-تسمه۳سي ام ساده شاخه ۲/۸متري۸۵عدد قيمت واحد به ريال ۸۶/۰۰۰ريال به قيمت کل۲۰/۴۶۸/۰۰۰ريال ۱۲-اسکوتي۳سي ام ساده شاخه ۲/۸متري۳۶عدد قيمت واحد به ريال ۷۲/۰۰۰ريال به قيمت کل۷/۲۵۷/۶۰۰ريال ۱۳-نبشي۳سي ام ساده شاخه ۲/۸متري۴۰عدد قيمت واحد به ريال ۱۱۲/۰۰۰ريال به قيمت کل۱۲/۵۴۴/۰۰۰ريال ارزش ريالي کليه محصولات پلي استايرن جمعاً به مبلغ۱/۲۵۲/۴۷۶/۶۰۰ريال(يک ميليارد و دويست و پنجاه و دو ميليون و چهارصد و هفتاد و شش هزار و ششصد ريال) برآورد و ارزيابي شده است. دادورز اجراي احکام مدني۸حقوقي شهرکرد-طهماسبي
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول (فروش محصولات پلي استايرن بابت شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركردمزایده آگهي مزايده اموال منقول (فروش محصولات پلي استايرن بابت شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهركرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن