مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال غیرمنقول -نوبت اول در پرونده اجــرائي شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بن

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۱۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۱۶۲۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالي آگهی مزایده اموال غیرمنقول -نوبت اول در پرونده اجــرائي کلاسه ۹۹۰۰۰۴۳ شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان بن (نیابت واصله از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرکرد) محکومٌ علیه آقای تیمور قاسمی فرزند غریب  به پرداخت مبالغی در حق آقای یاور حیدری سورشجانی محکوم گردیده ،در راستای وصول محکوم ٌبه قطعه زمین مسکونی با مشخصات ذیل از سوی محکومٌ له معرفی ،توقیف ،ارزیابی و از طریق مزایده به فروش میرسد. مزايده از مبلغ كارشناسي زير شروع و هركس بالاترين قيمت را پيشنهاد كند برنده مزايده شناخته خواهد شد و شركت در جلسه مزايده براي عموم به استثناء افرادی که وفق ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مستثنا شده اند آزاد است. تاريخ مزايده روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰ بوده كه در محل اجراي احكام مدني دادگستری شهرستان بن برگزار ميگردد و متقاضيان شركت در جلسه مي توانند پنج روز قبل از جلسه مزايده از طريق دفتر اجراء در رابطه با چگونگي و نحوه اجراء كسب تكليف نمايند .متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می بایست مبلغ ۱۰درصد قیمت مال موضوع مزایده بر اساس قیمت کارشناس را بصورت چک تضمینی به واحد اجرای احکام مدنی در زمان برگذاری جلسه مزایده ارائه نمایند . ده درصد بهاي اموال خریداری شده در همان جلسه از برنده اخذ و در ظرف یکماه باقيمانده بهاي مال باید پرداخت گردد در غير اينصورت سپرده توديع كننده به نفع دولت ضبط و آگهي مجدد صادر خواهد شد . اين آگهي ضمن انتشار والصاق در دايره اجراء در معابر عمومي و محل فروش الصاق ميشود . مورد مزایده عبارتست از: قطعه زمين مسكوني داراي ساختمان مخروبه واقع در روستاي حيدري –با نقطهUTM (۳۶۱۴۲۷۳Y=و۴۶۰۳۹۶X=)مي باشد. به موجب يك فقره مبايعه نامه موجود در پرونده تمامت ششدانگ جاخانه مخروبه واقع در محله پايين روستاي حيدري ،فاقد درج مساحت به حدودات اربعه شمالا تپه مزارستان و جنوبا كوچه بالاي مسجد ، شرقا به ملك نبي اله جهانگيري و غربا منزل حسينقلي جهانگيري متعلق به آقاي تيمور قاسمي مساحت ملك حدود ۶۷۵ متر مربع ، با توجه به موقعيت ملك و نوع كاربري و استعلام از بنگاه معاملات املاك و لحاظ عرف معاملاتي محل ارزش ملك معرفي شده با وضعيت موجود ،جمعا به مبلغ ۶۷۵۰۰۰۰۰۰( ششصدو هفتادو پنج ميليون ريال ) توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد وبه فروش می رسد.   مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بن- احمدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي
آگهی مزایده اموال غیرمنقول -نوبت اول
در پرونده اجــرائي شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بنمزایده بسمه تعالي
آگهی مزایده اموال غیرمنقول -نوبت اول
در پرونده اجــرائي شعبه اجراي احكام مدني شهرستان بن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن