مزایده   آگهی مزايده اموال غيرمنقول در نوبت دوم       به موجب پرونده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش خانميرزا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش خانميرزا

کد آریاتندر : ۰۰۰۴۲۱۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۰۶۱۰۱۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده   آگهی مزايده اموال غيرمنقول در نوبت دوم       به موجب پرونده كلاسه ۹۹۰۰۵۰۲ اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان خانميرزا محكوم له خانم همین بس کرمی شاهقریه فرزند علی کرم ساكن خانمیرزا روستای ده رشید به طرفيت محكوم علیهم ۱- محسن کرمی ۲- کرم کرمی ۳- کبری کرمی ۴- خداکرم کرمی ۵- ماه بس کرمی همگی فرزندان علی کرم ساکن روستای مرادان بخواسته فروش ملک موضوع کارشناسی( سی و چهار هزارویکصدو هشتاد و شش متر مربع(۳۴۱۸۶) از اراضی موضوع دادنامه)وفق نظریه کارشناسی و تقسیم بهای آن به نسبت تعیین شده در توافق نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ میان خواهان ها و سایر وراث مرحوم علی کرم کرمی و به نحو تساوی پرداخت ۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له.كه در اين خصوص محكوم عليهم محکوم اند به فروش ملک موضوع نظریه کارشناسی از طریق مزایده وکروکی های ترسیمی مندرج درپرونده(که خریداران میبایست یک هفته قبل از موعدبه این اجرامراجعه وازکل ماترک بازدید نمایند)کل مبلغ ارزش سرجمعی ماترک مرحوم علی کرم کرمی ۲.۹۰۵.۸۱۰.۰۰۰ ریال برآورد گردید، با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستري ودوري ونزديكي به شهر وبا در نظر گرفتن كليه حقوق متصوره و جمع عوامل موثر كه توسط كارشناس رسمي دادگستري قيمت گذاري و مصون از اعتراض باقيمانده و به شرح فوق توصيف اجمالي شده است . لذا مقرر گرديده املاک موصوف در روز یک شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۵/۱۰راس ساعت۱۱ الي۱۲ ظهر در محل دفتر اجراي احكام حقوقي با انجام مزايده عمومي و حضوري بفروش برسد . قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد ؛ ۱۰ درصد مبلغ پيشنهادي بايستي في المجلس توسط برنده مزايده به حساب سپرده واريز و فيش آن به دفتر اجرا تحويل گردد ؛ خريدار مي تواند حداكثر يكماه از تاريخ مزايده نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزي اوليه با كسر هزينه هاي مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد . متقاضيان شركت در مزايده مي توانند ۵ روز قبل از موعد به اين اجرا مراجعه تا اقدامات لازم جهت بازديد ملك مذكور انجام پذيرد . هزينه هاي مربوط به تشريفات و برگزاري اين مزايده تماما بر عهده محكوم علیه مي باشد ./                                 مدیراجراي احكام مدنی دادگاه عمومي شهرستان خانميرزا- یونس باقری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  
آگهی مزايده اموال غيرمنقول در نوبت دوم
 
 
 
به موجب پرونده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش خانميرزامزایده  
آگهی مزايده اموال غيرمنقول در نوبت دوم
 
 
 
به موجب پرونده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري بخش خانميرزا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن