مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول  درخصوص پرونده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۶۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۸۹۹۱۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول  درخصوص پرونده اجرائي كلاسه ۹۹۰۱۵۳۲ محکوم له:رضا تروند باوکالت ناصر طالبی و محکوم علیه: سید علی جعفری حکم آباد باوکالت مسعود اختری به محکومیت پرداخت مبلغ ۴/۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از بابت محکوم به و مبلغ...ریال از بابت نیم عشر اجرایی متعلقه که در همین راستا شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی۲۵۹۷ فرعی از ۱۴- اصلی قطعه۶۳۲ واقع در بخش ۹ تبریز متعلق به شخص ثالث(محمدرضا شریفی خیابانی آذر) توقیف و توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده كه پس از طي مـراحـل قانوني درتاريخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ روز دوشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی۱۰:۰۰صبح ازطريق مزايده در واحد اجراي احكام مدني ۴ دادگستري تبريز نرسیده به میدان آذربایجان مجتمع شهید قاضی طباطبایی بفروش خواهد رسيد. مزايده ازمبلغ ارزيابي شده كارشناس شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ ومابقي حداكثر يكماه فرصت داده ميشود. برنده مزايده به هر عنوان اعلام انصراف نمايد ده در صد پيشنهادي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزينه هاي اجرائي وعوارض شهرداري وسايرهزينه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبين مي توانند، پنج روز قبل از مزايده از ملك فوق الذكر به شرح ذيل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايند. آدرس ومشخصات ملک بشرح نظریه هیات کارشناسان :دادورز محترم شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگاه حقوقي تبريز با سلام و احترام، عطف به ابلاغيه صادره به شماره ۹۹۰۱۵۳۲ موضوع ارزيابي و تعيين قيمت يكباب آپارتمان احداثي در طبقه ششم ملك تحت پلاك شماره ۲۵۹۷ فرعي از ۱۴ اصلي قطعه ۶۳۳واقع در بخش ۹ تبريز، در اجراي مفاد ابلاغيه مذكور از محل ملك موصوف به آدرس تبريز- زعفرانيه- ۱۸ متري اول شرقي- پلاك۳ بازديد و معاينات محلي بعمل آمد كه ضمن تدقيق در وضعيت موجود محل وقوع ملك موارد ذيل به استحضار مي رسد: ساختمانيكه در محل ملك تحت پلاك شماره ۲۵۹۷ فرعي از ۱۴ اصلي قطعه ۶۳۳ واقع در بخش ۹ تبريز در حال احداث مي باشد در۹ طبقه سازه اي شامل طبقات زير زمين همكف و هفت طبقه فوقاني با اسكلت بتن آرمه و نماي سنگي و با پيشرفت فيزيكي تخميني بيش از ۹۵ درصد ملاحظه گرديد كه برابر پروانه ساختماني شماره ۱۴۸۶۰۲۸ مورخ ۱۳۹۷.۰۳.۲۷ ساختمان مذكور مقرر بوده در ۸ طبقه سازه اي به صورت زير زمين (انباري مسكوني) همكف (پاركينگ و ساير كاربريها) و ۶ طبقه فوقاني با كاربري مسكوني احداث گردد كه البته بر اساس نامه ابرازي از سوي خوانده به شماره ۱۴۲۷۱/۷/۱ مورخ ۱۳۹۹.۰۷.۱۲ شهرداري منطقه ۲ تبريز تخلفات متعددي از جمله احداث طبقه هفتم و تبديل سطح شيبدار طبقه ششم به پله اي و ... در ساختمان نسبت به پروانه ساختماني انجام شده كه بنا بر اظهارات خوانده در دست رسيدگي مي باشد. هر يك از طبقات ساختمان به صورت يك واحد مسكوني مجزا در حال احداث بوده و واحد آپارتماني مورد نظر داراي دو اتاق خواب بوده و داراي انشعابات مجزاي آب برق و گاز خواهد بود. پوشش كف واحد سراميك ديوارها و سقف با پوشش رنگكاري شده ملاحظه گرديد. قدمت ساختمان نوساز و داراي آسانسور مي باشد . واحد داراي نصبيات اعم از كمد و كابينت با كيفيت مناسب ملاحظه گرديد. مساحت واحد بر اساس مبايعه نامه منضم به پرونده ۱۴۲ متر مربع مي باشد ليكن در بازديد ميداني قسمت شيبدار واحد حذف و تبديل به پله اي شده است كه بر اساس مساحي به عمل آمده مساحت واحد در وضع موجود در حدود ۱۱۳.۵ متر مربع مي باشد و واحد داراي بالكن روباز به مساحت حدود ۱۱.۵ متر مربع بوده و بالكن دو طرف بسته به مساحت ۵.۹ متر مربع بوده و قدرالسهم واحد از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات بر اساس قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن خواهد بود. آپارتمان مذكور با مشخصات كاربري مسكوني مي باشد كه با عنايت به محل وقوع ملك و استقرار آن در محل و منطقه، عرض گذر و با توجه به نوع مصالح بكار رفته در ساخت اعياني و نيز قدمت بنا و با لحاظ نمودن منصوبات و همچنين انشعابات آب ، برق ، گاز ، ارزش پايه مزايده واحد آپارتماني مذكور برابر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال معادل دو ميليارد تومان ارزيابي و تعيين مي گردد. ارزيابي انجام شده در وضعيت موجود بوده و بدون در نظر گرفتن ديون و تعهدات و بدهي هاي احتمالي به ادارات و سازمانها و ... انجام شده است. شايان ذكر است ساختمان داراي مجوز پايان عمليات ساختماني نمي باشد لذا مساحتهاي ذكر شده به صورت تقريبي بوده و چنانچه مساحت ذكر شده با مساحت اعلامي از سوي مراجع ذيصلاح مغاير باشد ارزيابي انجام شده بر اساس مساحت اعلامي قابل اصلاح مي باشد. ارزيابي آپارتمان بر اساس پاركينگ دار بودن واحد آپارتماني صورت گرفته است. مراتب جهت استحضار تقديم وهرگونه اقدام مقتضي شايسته مقام محترم قضائي مي باشد. خواهشمند است در صورت صلاحديد دستور فرمائيد كل حق الزحمه كارشناسي را تا مبلغ ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ريال ترفيع و فيش واريزي را به احدي از كارشناسان توديع نمايند. با احترام فتح اله رافعي مقدم ومقصود مرادي واحسان احساني نظریه تکمیلی هیات ۳نفره کارشناسان:دادورز محترم شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگاه حقوقي تبريز با سلام و احترام، پيرو نظريه تقديمي در خصوص پرونده به شماره بايگاني شعبه ۹۹۰۱۵۳۲ موضوع ارزيابي و تعيين قيمت يكباب آپارتمان احداثي در طبقه ششم ملك تحت پلاك شماره ۲۵۹۷ فرعي از ۱۴ اصلي قطعه ۶۳۲ واقع در بخش ۹ تبريز، اين هيئت كارشناسي مجددا به محل وقوع ملك عزيمت و در حضور طرفين دعوي مساحت واحد آپارتماني دقيقا مساحي گرديد كه بر اين اساس نظريه تكميلي به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد: مساحت مفيد واحد از حدود ۱۱۳.۵ متر مربع مندرج در گزارش بدوي به حدود ۱۱۰ متر مربع و مساحت بالكن دو طرف بسته از ۵.۹ متر مربع به ۴ متر مربع اصلاح مي گردد. اين هيئت كارشناسي، در ارزيابي بدوي، بر اساس اظهارات خوانده ارزش واحد را با فرض پاركينگ دار بودن آن تعيين و ارائه نموده بود ليكن در بازديد مجدد و بررسي اظهارات طرفين دعوي علي الخصوص اظهارات خواهان و امكان جابجايي خودروها در پاركينگ و ساير مدارك ابرازي، چنان بر مي آيد كه امكان تامين پاركينگ براي واحد مقدور نخواهد بود. لذا ارزش پايه مزايده واحد مورد نظر بر اساس اصلاح مساحت واحد آپارتماني و با فرض فاقد پاركينگ بودن آن برابر ۱۷.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ارزيابي و تعيين مي گردد. علي ايحال چنانچه خوانده مداركي دال بر پاركينگ دار بودن واحد ارائه نمايد امكان تجديد نظر در ارزيابي وجود خواهد داشت. شايان ذكر است ساختمان داراي مجوز پايان عمليات ساختماني و صورتجلسه تفكيكي نمي باشد لذا مساحتهاي ذكر شده به صورت تقريبي بوده و چنانچه مساحت ذكر شده با مساحت اعلامي از سوي مراجع ذيصلاح مغاير باشد ارزيابي انجام شده بر اساس مساحت اعلامي قابل اصلاح مي باشد. مراتب جهت استحضار تقديم وهرگونه اقدام مقتضي شايسته مقام محترم قضائي مي باشد. با احترام فتح اله رافعي مقدم مقصود مرادي احسان احساني زنوز لذا ارزش پایه مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با احتساب ارزش سرقفلی ملک برابر ۱۷/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد شده که درقبال ۴/۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال سهم مشاع از۱۷/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰سهم بفروش می رسد.ضمنا تحویل بعد از مزایده در حیطه اجرای احکام نخواهد بود و خریداران بایدحداکثر تا ساعت ۰۸:۴۵دقیقه صبح، ده درصد مبلغ مزایده را به سپرده موقت دادگستری ۲۱۷۱۲۹۰۴۵۶۰۰۰ نزد بانک ملی ایران واریز و فیش آن را به اجرای احکام تحویل نمایند.  دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز - قلی زاده
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول
 درخصوص پرونده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايده امـوال غيـر منقـول - نوبت اول
 درخصوص پرونده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن