مزایده (نوبت دوم)    اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف بناب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف بناب

کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۶۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۸۹۰۹۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده (نوبت دوم)    اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب در نظر داردمال توقیفی عبارت از ششدانگ خانه دارای پلاک ثبتی ۴۲۷فرعی از۶ اصلی با مساحت ۴۷۵/۸۴ متر مربع واقع دربناب روستای چوبقلو متعلق به اقای گلاب عبدی چوبقلو با قیمت پایه(۳/۲۳۹/۲۰۰/۰۰۰ریال)کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.متقاضیان شرکت کننده در مزایده می توانند قیمت پیشنهادی خود را به صورت حضوری در تاریخ مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب ارائه نمایند.بدیهی است بالاترین قیمت پیشنهاد دهنده به عنوان برنده مزایده شناخته شده از برنده مزایده فی المجلس ۱۰% درصد قیمت پیشنهادی اخذ و حداکثر یک ماه فرصت داده می شود تا مابقی مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید. تذکر: اینکه برنده مزایده لازم است بداند چنانچه در موعد مقرر نتواند مابقی مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید ۱۰%مبلغ اخذ شده هزینه های اجرائی کسر ومابقی به نفع دولت ضبط ودر خصوص مزایده تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد. سایر مشخصات و اوصاف مال مورد مزایده: ۱-ارزش هرمترمربع عرصه ملک به مساحت ۴۷۵/۸۴مترمربع  جمع مبلغ۲/۳۷۹/۲۰۰/۰۰۰ریال  ۲-اعیانی:دردوطبقه باساختارمصالــــح بــــنایی بادیــــوارهای آجـــــری قدیـــمی(فاقدشناژقائم وافقی)به متراژکل۱۷۰مترمربع به ارزش کل۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ۳- امتیاز آب وبرق تلفن و گاز مجموعا به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ۴-جمع ارزش ششدانگ پلاک موصوف اعم از عرصه و اعیان و امتیازات به مبلغ ۳/۳۲۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال  توسط کارشناس منتخب ارزیابی شده است. تاریخ مزایده: در مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۰۹راس ساعت ۱۰ صبح روزسه شنبه در شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب برگزار خواهد شد. پیری-مدیردفتراجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بناب    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده (نوبت دوم)    
اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف بنابمزایده (نوبت دوم)    
اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف بناب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن