مزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي در خصوص پرونده اجرائي كلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۶۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۸۹۱۰۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي در خصوص پرونده اجرائي كلاسه ۰۰۰۰۵۲۹  اول مدنی برله خانم مریم بحری   علیه ۱-آقای محمدرضا ستارزاده  فرزند نجفقلی ۲-بانک مسکن    بخواسته الزام به فـروش ملك مشاع  به پلاک ثبتی ۶۶۱۰ فرعی از ۱۱ اصلی مفروز ومجزی از ۷۴۳ فرعی از مذکور قطعه ۹ تفکیکی واقع در بخش ۹ تبریز( بنام محکوم له و محکوم علیه هرکدام سه دانگ)     بـعلت عدم افراز وتقسيم وجـوه حاصله بين طرفيـن (مالكين مشاعي) به نسبت سهم هـر كدام و پرداخت مـبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال از بابت نيم عشر اجرائي ملك فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي ودر تاريخ  ۱۴۰۰/۰۵/۲۴  روز یکشنبه  از ساعت ۱۰ الي ۱۱ صبح از طريق مزايده در واحد  اجراي احكام مدني اول  دادگستري تبريزواقع در گلکار مجتمع شهید بهشتی طبقه سوم بفروش خواهد رسيد، مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ وبه مابقي حداكثر يكماه فرصت داده مي شود.برنده مزايده به هرعنوان اعلام انصراف نمايد ده درصد مبلغ پيشنهادي بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد،هزينه هاي اجرائي و عوارض شهرداري ودارائي مطابق مقررات خواهد بود.طالبين مي توانند پنج روزقبل از مزايده با هماهنگي اين واحد از ملك بازديد نمايند% ملك فوق الذكر واقع است در: تبریز شهرک پرواز  کوی نسترن کوچه نسترن اول پلاک ۵ طبقه اول  مورد مزایده  یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول (بالای همکف که پارکینگ میباشد) به مساحت  ۱۴۷/۴۳  متر مربع  دارای پارکینگ قطعه یک و دارای تراس به مساحت ۷/۷۴ متر مربع و دارای آسانسور  ودارای امتیازات آب و برق وگاز به مبلغ ریال و دارای انشعابات برق و آب وگاز  که ارزش کل ششدانگ پلاک فوق با قدرالسهم از عرصه ومشاعات  به مبلغ ۲۵/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰    ریال ارزیابی شده و از طریق مزایده بفروش میرسد و ضمنا ملک خالی از سکنه میباشد وبا حفظ حقوق رهنی بفروش میرسد. دادورز شعبه اول  اجـراي احكـام مــدني دادگستری  تبریز:رزاقی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي
در خصوص پرونده اجرائي كلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايـده فـروش مـال مشـاعـي
در خصوص پرونده اجرائي كلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن