مزایده آگهـي مـزايـده امـوال غیر منقـول (نوبـت اول) درخصوص پرونده اجرائي شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۰۰۰۵۰۹۱۴۰۰۳۰۴۶۰۰۰۰۰۹۰۷۴۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده آگهـي مـزايـده امـوال غیر منقـول (نوبـت اول) درخصوص پرونده اجرائي كلاسه ۰۰۰۰۴۳۴ ج م ۴ خواهان: خانم آرزو زینالی و خواندگان: آقایان ۱-علی خدائی ۲-مهدی صلاح اندیش ۳-هادی آرایشی ۴-محمد خدائی بخواسته دستور فروش ملک مشاعی بشماره  پلاک ثبتی ۳۳۸ فرعی از۷۷۱۲ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲۴ فرعی از اصلی مذکورقطعه ۸ تفکیکی واقع دربخش۵ تبریز- از طریق مزایده و تقسیم وجوه حاصله بین طرفین به نسبت سهم هرکدام و پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه اجرایی- ملک مورد مزایده توسط كارشناس ارزيابـي،كه پس از طي مـراحـل قانوني در تاريخ ۱۴۰۰/۵/۲۵روز دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱صبح از طريق مزايده در واحد اجراي احكام مدني شعبه چهار دادگستري تبريز واقع در خ آذربایجان نرسیده به میدان آذربایجان مجتمع قضایی شهید قاضی طباطبایی تبریز طبقه دوم  بفروش خواهد رسيد. مزايده ازمبلغ ارزيابي شده كارشناس شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ ومابقي حداكثر يكماه فرصت داده ميشود. برنده مزايده به هر عنوان اعلام انصراف نمايد ده درصد پيشنهادي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هزينه هاي اجرائي و عوارض شهرداري و ساير هزينه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبين مي توانند، پنج روز قبل از مزايده از ملك فوق الذكر به شرح ذيل با هماهنگي اين واحد بازديد نمايند. *مشخصات ملک مورد مزایده* ملک مورد ارزیابی ششدانگ يكباب آپارتمان تحت پلاك شماره ۳۳۸ فرعي از ۷۷۱۲ اصلي قطعه ۸ تفكيكي واقع در بخش ۵ تبريز-به آدرس: تبريز كوي فيروز كوي اسلامي پشت مدرسه پنج تن آل عبا كوچه سوم پلاك ۱۷ طبقه چهارم شرقي می باشد. ساختمانيكه آپارتمان در آن واقع شده است با موقعيت جنوبي و اسكلت بتن آرمه و نماي سنگي طرحدار، داراي آسانسور در ۷ طبقه سازه اي شامل طبقه همكف به صورت پاركينگ و شش طبقه فوقاني احداث شده كه به صورت مسكوني مورد بهره برداري مي باشد. هر يك از طبقات ساختمان به صورت دو واحد مسكوني مجزا مورد استفاده بوده و واحد آپارتماني مورد نظر داراي سه اتاق خواب بوده و يكي از اتاقها مستر مي باشد. واحد داراي انشعابات مجزاي آب برق و گاز مي باشد. پوشش كف واحد پاركت، ديوارها و سقف با پوشش غالب رنگكاري شده ملاحظه گرديد . قدمت ساختمان كمتر از ۵ سال تخمين زده مي شود. واحد داراي كمد و كابينت با كيفيت مناسب ملاحظه گرديد و در كل نازككاري داخل واحد و مشاعات ساختمان اعم رنگكاري و كاشيكاري و سنگكاري و تاسيسات برقي و مكانيكي و ... با عنايت به قدمت ساختمان باكيفيت مناسبي احداث شده است. مساحت واحد بر اساس مدارك موجود در پرونده برابر ۱۵۴.۹۳ متر مربع بوده و واحد داراي تراس اختصاصي قطعه ۸ به مساحت ۸.۱۹ متر مربع واقع در سمت شرقي طبقه چهار بانضمام پاركينگ قطعه نه تفكيكي به مساحت ۸.۱ متر مربع در طبقه همكف مي باشد و قدرالسهم واحد از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات بر اساس قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن مي باشد. آپارتمان مذكور با مشخصات كاربري مسكوني مي باشد كه با عنايت به محل وقوع ملك و استقرار آن در محل و منطقه، عرض گذر و با توجه به نوع مصالح بكار رفته در ساخت اعياني و نيز قدمت بنا و با لحاظ نمودن منصوبات و همچنين انشعابات آب ، برق ، گاز و ساير عوامل موثر در موضوع ، ارزش پايه مزايده ششدانگ واحد آپارتماني مذكور برابر ۲۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال معادل دو ميليارد و هشتصد و شصت ميليون تومان ارزيابي و تعيين مي گردد. *توضیح اینکه واحد اجرا در خصوص تخلیه و تحویل مورد مزایده مسئولیتی ندارد* و خریداران حتما باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را نهایتا تا ساعت ۹ به سپرده موقت دادگستری ۲۱۷۱۲۹۰۴۵۶۰۰۰ واریز و فیش آن را به این اجرا تسلیم نمایند  دادورز شعبه ۴ اجرای احکام مدنی تبریز- حسن دهقانی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهـي مـزايـده امـوال غیر منقـول (نوبـت اول)
درخصوص پرونده اجرائي شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده آگهـي مـزايـده امـوال غیر منقـول (نوبـت اول)
درخصوص پرونده اجرائي شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن