مزایده آگهی مزایده فروش اموال   شماره پرونده های اجرایی: کلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردبيل/قديم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردبيل/قديم

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۵۱۴۰۰۰۷۴۶۰۰۰۰۰۳۴۳۷۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده فروش اموال   شماره پرونده های اجرایی: کلاسه ۹۹۰۲۳۳۰و۹۹۰۰۱۸۸ شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل در راستای محکومیت شرکت حران یول به مدیریت جعفر دهبان به پرداخت مبلغ۳۹۰/۶۹۴/۴۴۴ریال اصل خواسته  ومبلغ۲/۲۸/۲۰۰ریال هزینه دادرسی ومبلغ ۴/۸۰۰/۰۰۰ریال حق الوکاله وکیل درحق  محكوم له: برات بختیارجهان خانملو فرزند هدایت ،ومبلغ۵/۰۵۰/۰۰۰ریال نیم عشردولتی درحق صندوق دولت   ،باتوجه درخواست محکوم له مبنی برتوقیف  وفروش یک دستگاه سیلوی سیمان کارکرده  واقع درجاده روستای کوراییم کارگاه بتن آماده حیران یول  به شرح زیر ارزیابی و برآورد قیمت شده است؛  ارزيابي یک دستگاه سیلوی سیمان کارکرده  واقع درجاده روستای کوراییم کارگاه بتن آماده حیران یول ،سیلوی سیمان (فله ای )ایستاده ازجنس آهن به ظرفیت حدودا یکصد هشتادتن وظرفیت اسمی دویست تن پودرسیمان بصورت کارکرده(مستعمل)یکدستگاه باپایه فلزی دروضعیت موجود به ارزش ۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال (نهصد وبیست میلیون ريال ) بر آورد وارزيابي مي گردد بنابراین در اجرای ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی جلسه مزایده جهت فروش اموال توقیفی یادشده در روزشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰صبح با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد. طالبین محترم می توانند یک ساعت قبل از انجام مزایده با واریز میزان ده در صد مبلغ قیمت پایه (ارزش ریالی اعلام شده از سوی کارشناس) به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۰۸۴۱۰۰۶ بنام تمرکز وجوه سپرده دادگستری اردبیل نزد بانک ملی ایران یا اخذ چک تضمین بانکی (صرفاً از بانک ملی ایران) در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل در جلسه مزایده شرکت نمایند. بدیهی است به استثناء برنده مزایده، وجه واریزی سایر شرکت کنندگان بعد از اتمام جلسه مزایده عودت خواهد شد. همچنین برنده مزایده بایستی مابین تفاوت ده درصد قیمت پایه و مبلغ پیشنهادی را پس از مزایده و در همان روز پرداخت نماید. لذا در موعد مقرر در محل مزایده واقع در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی اردبیل واقع در اردبيل – شهرك كارشناسان - شهرک اداری- ساختمان دادگاههاي عمومي وانقلاب شهرستان اردبيل - شعبه اول اجرای احکام مدنی، حاضر و در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند . مزایده از قیمتی که کارشناس محترم پرونده تعیین نموده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. برنده مزایده بایستی ظرف یک هفته نسبت به پرداخت بقیه بهای اموال اقدام نماید  در غیر اینصورت، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد. ضمنا" کلیه مخارج مزایده بر عهده محکوم علیه می باشد.خریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده با همکاری اجرای احکام از مورد مزایده بازدید نمایند.                                     مدير دفتر شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستری اردبيل -علی اصغرجهدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده فروش اموال  
شماره پرونده های اجرایی: کلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردبيل/قديممزایده آگهی مزایده فروش اموال  
شماره پرونده های اجرایی: کلاسه شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردبيل/قديم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن