مزایده آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم دایره مزایده اجرای احکام اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۵۱۴۰۰۲۱۴۶۰۰۰۰۲۱۳۸۲۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۰۴شعبه سه اجرای احکام حقوقی كرمان مقداری اموال به شرح زیر:-۱ صفحات قفسه فلزي به ابعاد ۴۰*۹۵ تعداد ۹۳عددبمبلغ ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ریال -۲نبشي ۴ متري ۴*۷ تعداد  ۴۴عددبمبلغ ۵.۲۸۰.۰۰۰ ریال -۳پيچ و مهره نمره ۱۳ تعداد  ۳۷۲عددبمبلغ ۱.۸۶۰.۰۰۰ ریال -۴يخچال ويترينی ۳متري تعداد  ۱عددبمبلغ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ریال-۵ فر ساندويچ ۳ شعله تعداد  ۱عددبمبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال متعلق به شرکت کرمانیت که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش۱۰۵.۰۴۰.۰۰۰ ریال (يكصدو پنج ميليون و چهل هزار ريال  )ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روز چهار شنبه مورخ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ از ساعت۹/۴۵ ساعت۱۰ صبح با حضور نماینده دادستان درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا۵روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع کرمان جاده تهران نرسیده به کارخانه سیمان  بازدید نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی نسبت به واریز ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمینی در وجه اجرای احکام حقوقی کرمان ویا با اخذ شناسه از واحد مزایده جهت واریز به حساب سپرده دادگستری اقدام و به همراه درخواست کتبی خود تا۱۵دقیقه قبل ازساعت برگزاری مزایده تحویل اجرای احکام حقوقی(واحد مزایده)اتاق۸۴ نمایند. فروش از قيمت پایه كارشناسي شروع می شودو اشخاص در جلسه مزایده( بین ساعت شروع و پایان مزایده) می توانند پیشنهاد بیشتری را ارائه نمایندودر همان موقع نسبت به پیشنهاد اضافی ۱۰%را تودیع نمایند. به شخصی كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد در صورت انصراف برنده مزایده ۱۰%مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنین انتقال سند به خریدار پس از ۷روز از تاریخ مزایده منوط به تایید صحت جریان مزایده از سوی قاضی محترم می باشد دادورزبرگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی آدرس واحد مزایده اجرای احکام حقوقی کرمان:خیابان عدالت –دادگستری کل استان کرمان-اتاق ۸۴
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
دایره مزایده اجرای احکام اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانمزایده آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
دایره مزایده اجرای احکام اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن