مزایده ****آگهي مزايده **** موردمزايده: شامل 10 گالن 20 ليتري شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۵۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۲۸۹۸۲۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده ****آگهي مزايده **** موردمزايده: شامل ۱۰ گالن ۲۰ ليتري نانو سيليكون و ۵ گالن ۲۰ ليتري نانو گلاس در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه ۹۹۰۳۰۶۶/ج۲ با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي جمال گلي به پرداخت مبلغ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱/۲۷۶/۸۳۶/۱۵۸بابت اصل وخسارت تاخير تاديه  در حق محكوم له آقاي سيدجمال الدين موسوي مشهدي و همچنين پرداخت مبلغ۵۶۳/۸۴۱/۸۰۷ريال هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به  با مشخصات ذيل توقيف؛  اموال متعلق به محكوم عليه (نانو سيليكون ) توقيف؛ اموال موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده ۱۱۴ قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.   درخصوص پرونده به شماره بايگاني ۹۹۰۳۰۶۶ نظريه كارشناسي  تقديم مي گردد.  با عنايت به درخواست جمال گلي فرزند حسين و ضرورت جلب نظر كارشناس در جهت تشخيص واقعيت و حقيقت امر و فني تخصصي بودن موضوع مورد اختلاف دادگاه  با اجازه حاصله از مقررات ماده ۷۴ قانون اجراي احكام مدني  اعلام مي‌نمايد. به اطلاع مي‌رساند كه اموال معرفي شده محكوم‌عليه شامل ۱۰ گالن ۲۰ ليتري نانو سيليكون و ۵ گالن ۲۰ ليتري نانو گلاس هردو توليد شركت آبادگران آزادي خوزستان مي باشد با مراجعه به سايت شركت فوق الذكر بهاي تعيين شده براي هر كدام به طور مجزا چنين است . هر بشكه ۲۰ ليتري نانو سيليكون يك ميليارد ريال و هر بشكه ۲۰ ليتري نانو گلاس ۲ ميليارد ريال اعلام شده است تصوير قيمت‌ها ضميمه گزارش شده است . با توجه به اصول اوليه در تعيين قيمت هر كالايي قيمت موجود در سايت هر شركت مبنا مي باشد ولي با توجه به قيمت‌هاي ارائه شده در بازار و قيمت‌ها بسيار متغير بوده است و با توجه به ركود بازار و كاهش مصرف اين نوع از محصولات خريد و فروش اين كالاها اكثراً به صورت مدت‌دار و يا حتي تهاتري انجام مي‌گيرد لذا فروش آن با قيمت‌هاي اعلام شده شركت غير ممكن مي باشد از آنجايي كه خود شركت آبادگران آزادي خوزستان فروشن نقدي را با بيش از ۳۰ درصد تخفيف انجام مي‌دهد لذا با بررسي‌هاي گوناگون و مزايده اي كه در اجراي احكام شعبه ۳۰ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران در تاريخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۰برگزار شد كالاي فوق حتي با نصف قيمت توليدكننده نيز به فروش نرسيده است (تصوير مجلس زمينه مي باشد ) با توجه به جميع جهات و بر اساس مستندات موجود قيمت اين كالا در هر بشكه ۲۰ ليتري نانو سيليكون به قيمت ۴۵۰ ميليون ريال و هر بشكه ۲۰ ليتري نانو شيشه ۷۸۰ ميليون ريال تعيين و بر اساس جدول زير اعلام ميگردد. توضيح محموله حجم تعداد گالن قيمت كل ( ريال) نانو شيشه كنستانتره ۲۰ليتري ۵ ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نانو سيليكون كنستانتره ۲۰ليتري ۱۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جمع كل ارزيابي قيمت كالا ۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ لذا مبلغ ارزيابي براي پنج گالن نانو شيشهو ۱۰گالن نانو سيليكون كنستانتره قيمت ۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال برآورد شده است  پيرو گزارش كارشناسي قبلي در مورد اين پرونده كه در تاريخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰و شماره۳۷۹-۰۰۱۴-۲۲ ارسال گرديد. با توجه به اينكه محكوم عليه آقاي جمال گلي طبق صورتجلسه ضميمه مورخ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ ۱۰ گالن ۲۰ ليتري نانو سيليكون توليدي شركت آبادگران آزادي خوزستان را تحويل و ضبط گرديده است با توجه به اينكه مواد مشابه خارجي در بسته بندي هاي بسيار كوچك كمتر از يك ليتر و با قيمت هاي بسيار متنوع در بازار مشاهده شده كه مبناي كافي براي قيمت‌گذاري نميباشد با مراجعه به سايت شركت آبادگران آزادي خوزستان قيمت كالاي فوق را در گالن ۲۰ ليتري هر گالن يكصد ميليون تومان قيمت گذاري كرده است كپي سايت شركت مذكور زمينه است با توجه به اصول اوليه در تعيين قيمت هر كالايي كه قيمت اعلام شده هر شركتي مبناي محاسبه مي باشد ولي به دليل آنكه قيمت هاي ارائه شده در بازار بسيار متغير است و با توجه به ركود بازار و كاهش مصرف اين نوع از محصولات خريد و فروش آن به صورت مدت‌دار و يا حتي تهاتري انجام مي‌گيرد و حتي شركت فروشنده در فروش نقدي آن حداقل ۳۰ درصد تخفيف قائل است لذا فروش آن با قيمت اعلام شده شركت غير ممكن مي باشد لذا بررسي هاي بازار و همچنين مزايده اي كه در اجراي احكام شعبه ۳۰ دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران كه در تاريخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۰برگزار شد كالاي فوق با نصف قيمت كارخانه توليدي نيز به فروش نرسيده است با توجه به جميع جهات و بر اساس مستندات موجود قيمت اين كالا هر گالن ۲۰ ليتري نانو سيليكون به قيمت ۴۵۰ ميليون ريال تعيين و بر اساس جدول زير اعلام ميگردد توضيح محموله حجم تعداد گالن۲۰ليتري قيمت هر گالن ريال قيمت كل ( ريال) نانوسيليكون كنستانتره گالن۲۰ليتري ۱۰ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جمع كل ارزيابي قيمت كالا ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ لذا كل ارزش ۱۰ قانون ۲۰ ليتري نانو سيليكون ضبط شده ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال مي باشد  با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت  ۱۰/۴۵ الي  ۱۱ صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري ترجيحا (شعبه كيائي نژاد با كد ۲۱۰ و طي فيش چهار نسخه اي با شناسه واريز ۱۴۰۰۲۸۶۷۵۷۷ ) واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و ... اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده ۱۲۹ قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند ۵ روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و ... بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ****آگهي مزايده ****
 موردمزايده: شامل 10 گالن 20 ليتري شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهرانمزایده ****آگهي مزايده ****
 موردمزايده: شامل 10 گالن 20 ليتري شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن