مزایده   آگهی مزایده *نوبت دوم*  اموال غیر منقول   در خصوص پرونده  شعبه اجراي احكام مدني بخش بيستون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني بخش بيستون

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۵۱۴۰۰۵۰۴۶۰۰۰۰۰۷۱۸۸۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده   آگهی مزایده *نوبت دوم*  اموال غیر منقول   در خصوص پرونده  نیابتی کلاسه ۹۹۰۰۱۷۸  داﺋربرمحکومیت محکوم علیه آقای ساسان زیبایی نوذر به پرداخت۱۱۴ سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له خانم آزاده بهروزی برنجانی  واحد اجرای احکام دادگاه عمومی بخش بیستون در نظر دارد مال غیر منقول موصوف درزیر را مطابق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی به فروش برسا ند: مشخصات مال غیر منقول: ۱- نام ونام خانوادگی صاحب مال : ساسان زیبایی نوذر ۲- مشخصات: ۱-سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در روستای نادرآباد از توابع بخش بیستون که کل ملک ۲۵۰ متر بوده و مطابق پروانه ساخت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هرسین پس از رعایت تعریض کوچه ۲۱۰ متر می باشد.(سه دانگ آن ۱۰۵متر مربع) ۳-قیمتی که مزایده از آن شروع می شود :۷۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴- ساعت و روز ومحل مزایده :روز چهارشنبه  مورخ ،۱۴۰۰/۰۷/۲۱ساعت ۱۱ در ضمن  مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ارزیابی شده است . خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  واقع در دادگاه عمومی بخش بیستون مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است  ده درصد بهای پیشنهادی رادر  مجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد . پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود . هزینه نقل و انتقال بر عهده خریداراست . دادورزاجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش بیستون-احمدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  
آگهی مزایده *نوبت دوم*  اموال غیر منقول
 
در خصوص پرونده  شعبه اجراي احكام مدني بخش بيستونمزایده  
آگهی مزایده *نوبت دوم*  اموال غیر منقول
 
در خصوص پرونده  شعبه اجراي احكام مدني بخش بيستون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن