مزایده آگهی مزایده مال  منقول نوبت اول پرونده کلاسه 0000222 درخصوص شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري سنندج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري سنندج

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۵۱۴۰۰۴۸۴۶۰۰۰۰۰۵۳۱۸۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده مال  منقول نوبت اول پرونده کلاسه ۰۰۰۰۲۲۲ درخصوص پرونده اجرایی کلاسه۰۰۰۰۲۲۲ شعبه اول اجرای احکام مدنی موضوع دعوي آيت سيفي به طرفيت فواد گل پسندي مبني بر مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخير تاديه اموال مشروحه ذیل به نظر کارشناس قیمت گذاری شده و در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ از ساعت ۱۱ الی ۱۲در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز با حضور نماینده دادسرای عمومی سنندج و دادورز شعبه با قیمت پایه به مبلغ برآورد شده ی کارشناسی به مزایده گذاشته می شود . طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام حقوقی از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند و پیشنهاد خود را در روز مزایده اظهار و تسلیم نمایند برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را روز برگزاری مزایده پیشنهاد نماید و فی المجلس حداقل ۱۰% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و ترتیب پرداخت مابقی قیمت را طبق مهلت اعطایی از سوی  دادورز بدهدضمنا شخصی شرکت کننده در مزایده شناخته خواهد شد که بدوا مبلغ حداقل ده درصد از مبلغ کارشناسی شده را به حساب سپرده دادگستری واریز و سپس با در دست داشتن فیش  در مزایده شرکت نماید در صورت عدم واریز مابقی مبلغ ده درصد مذکور وفق ماده ۱۲۹ ق ا.ا.م مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. نظریه کارشناس: تعداد۵۵عددتسمه تايم پژو با مارك مزدا مورد بازديد ومعاينه وبررسي ميداني قرارگرفته است لذا كارشناسي بشرح زيرانجام گرديد. رديف-نام كالا ومشخصات كامل-تعداد-قيمت واحدبريال-قيمت كل بريال ۱-تسمه تايم خودرو پژو با مارك مزدا-۵۵عدد-۱۰۰۰۰۰۰ريال-۵۵۰۰۰۰۰۰ آكبندسايز۱۷*۱۱۴ سال توليد۲۰۲۰ جمع كل ارزش كالا بمبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ريال توضيح اينكه: ۱-قيمت براساس استعلام شفاهي از فروشندگان تسمه تايم ازتهران وكف بازار محاسبه شده است. ۲-براساس اظهارات خوانده قيمت خريدحدود۱۹۰هزارتومان مي باشد. ۳-دربازارقطعه فروشان سنندج از اين نوع تسمه تايم فروش ندارد وبرابراظهارات فروشندگان وتعميركاران بعلت حساسيت اين قطعه درموتور، فقط از تسمه تايم اورجينال ايساكواستفاده مي نمايند لذا براين اساس اين نوع وانواع ديگركه براي فروشندگان وتعميركاران ناشناخته است مورد استفاده قرارنمي گيرند ودربازاربسياركم فروش مي باشندوخريداري براين نوع تسمه در بازار وجود ندارد. ۴-اين نوع كالا دربازارسهل الفروش نمي باشد لذاپيشنهاد مينمايم كه خوانده، كالا ديگري را كه سهل فروش باشد معادل بدهي خود به محضر دادگاه معرفي نمايد. نتيجتا:جمع كل ارزش تعداد۵۵عدد تسمه تايم با مشخصات فوق الذكروباتوجه به جميع شرايط بمبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ريال معادل پنج ميليون وپانصدهزارتومان ارزيابي گرديد. واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سنندج-سینا گل چپدره
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده مال  منقول نوبت اول پرونده کلاسه 0000222
درخصوص شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري سنندجمزایده آگهی مزایده مال  منقول نوبت اول پرونده کلاسه 0000222
درخصوص شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري سنندج
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن