مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای  دادنامه شماره 140032390000394288 صادره شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۹۱۴۰۰۳۲۴۶۰۰۰۰۱۰۹۸۸۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده در راستای اجرای  دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۲۳۹۰۰۰۰۳۹۴۲۸۸ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی  بروجن  در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۶۵۸ اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن موضوع دعوی خانم لیلی طهماسبی بلداجی به طرفیت خانم زینب ظفری دهکهنه و غیره مبنی بر  دستور فروش ، نظر به درخواست  خواهان و جهت اجرای مفاد دادنامه صدر الذکر جلسه مزایده ای در محل اجرای احکام  مدنی دادگستری بروجن با حضور نماینده دادستان جهت فروش ملک بشرح ذیل راس ساعت ۹ صبح مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. طالبین خرید می بایستی ۱۰ در صد از قیمت پیشنهادی را فی المجلس بصورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام مدنی شهرستان بروجن پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش آنرا به این اجرا ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای سببی ونسبی آنان ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می تواند ظرف پنج روزقبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید . مشخصات ملک یک باب منزل مسکونی  ،  واقع در بروجن خیابان مشفق، کوچه ۸ متری شماره ۲۰،  تحت پلاک ثبتی ۳۶۶ فرعی از ۵۳۶ اصلی به نسبت سه دانگ از کل ششدانگ مشاع که به نام خانم طلعت تبریزیان فرزند نصراله ثبت و سند صادر گردیده و بر روی سه دانگ باقیمانده هیچ گونه اقدامی جهت ثبت و صدور سند صورت نگرفته است. همچنین مطابق مندرجات پرونده یک دانگ از ملک مذکور توسط آقای رضا قلی میرزایی به عروس خود خانم لیلا طهماسبی(خواهان) صلح گردیده و بنابر اظهارات خواندگان دو دانگ دیگر نیز به دو عروس دیگر: خانمها افسانه نادری و زینب ظفری دهکهنه صلح گردیده است. عرصه ملک متنازع فیه مطابق مندرجان سند و مساحی صورت گرفته به مساحت حدود ۲۵۲/۸۷ مترمربع از سمت شمال اول به طول حدود ۱۳ متر به پلاک شماره ۴۴۳ فرعی(ملک آقای پروانک) و به طول حدود ۸/۹۰ متر به پلاک شماره ۴۱۸ فرعی، از سمت شرق به طول حدود ۱۱/۶۰ متر به پلاک شماره ۷۹۰ فرعی(ملک آقای سلیمی)، از سمت جنوب به طول حدود ۲۱/۷۵ متر به پلاک شماره ۳۶۵ فرعی(ملک آقای امینی) و از سمت غرب به طول حدود ۱۱/۶۰ متر به کوچه ۸ متری منتهی می گردد. اعیانی ملک موصوف در چهار قسمت شامل بافت قدیمی و جدید با مشخصات و مصالح متفاوت به کار رفته در ساختمان که از مشخصات کلی آنها: بافت جدید: با زیر بنای حدود ۲۲۸ مترمربع شامل همکف، طبقه اول و سرسرا دارای پروانه ساخت بشماره ۹۲۸۷ مورخه ی ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ دارای اسکلت بتنی با قدمت ساخت حدود ۱۱ سال که در قسمت شمالی و غربی واقع گردیده، مشخصات طبقه اول تقریبا مشابه همکف، همچنین نمای طبقه همکف از آجر پلاک ۳ سانتی و سنگ ازاره کریستال ولی طبقه اول فاقد نمای بیرونی است. قسمت دوم: با زیر بنای حدود ۵۰ مترمربع در یک طبقه دارای پوش سقف از تیرچه بلوک، فاقد شناژ قائم و دارای سفید کاری و ظریف کاری داخلی که در قسمت شمالی ملک مورد نظر واقع گردیده است. قسمت سوم: به مساحت اعیانی حدود ۶۰ مترمربع که در قسمت جنوب و شرق واقع شده دارای پوش سقف از تیرچه بلوک، فاقد شناژ قائم و دارای سفید کاری و ظریف کاری قسمت چهارم: به مساحت اعیانی حدود ۴۰ مترمربع در دو طبقه شامل پارکینگ و اتاق روی آن که در قسمت جنوب غربی ملک موصوف واقع شده و از مشخصات آن، پوشش سقف طبقه همکف از تیرچه بلوک و پوشش سقف طبقه اول از تیرچوبی و دارای سفید کاری و ظریف کاری داخلی، همچنین ملک مورد اشاره دارای دو سری انشعابات آب، برق و گاز بصورت مجزا می باشد. نهایتا با توجه به موقعیت و وضعیت کنونی ملک، نوع کاربری آن که مسکونی است، قدمت و نوع مصالح مصرفی در ساختمان، قیمت کل ششدانگ ملک مذکور شامل عرصه، اعیانی و انشعابات و با در نظر گرفتن ساخت و سازهای غیر متعارف در ساختمان و نیز کلیه عوامل دخیل در قیمت گذاری به قیمت کارشناسی روز به مبلغ ۱۹/۳۱۷/۲۲۰/۰۰۰ ریال(نوزده میلیارد و سیصد و هفده میلیون و دویست و بیست هزار ریال)مطابق نظریه کارشناس مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن- محمدرضا رضایی زاده    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای  دادنامه شماره 140032390000394288 صادره شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجنمزایده آگهی مزایده
 
در راستای اجرای  دادنامه شماره 140032390000394288 صادره شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بروجن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن