مزایده                   شعبه اجراي احكام مدني بخش سامن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني بخش سامن

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۱۴۰۰۲۸۴۶۰۰۰۰۰۷۳۴۲۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده                                                       باسمه تعالي آگهی مزايده اموال منقول نوبت اول بموجب دادنامه شماره ۸ اداره کار و رفاه اجتماعي  و اجرائيه ۰۰۲۰-۹۹ صادر شده در پرونده کلاسه  ۹۹۰۰۱۷۰ شعبه اول دادگاه عمومی بخش سامن ؛موضوع پرونده اجرايي کلاسه هاي ۹۹۰۰۰۳۷ /اجرا  محکومٌ عليه  شرکت دردانه غرب  محکوم است به پرداخت مبلغ ۹۹/۵۶۰/۴۹۸ ريال  در حق محکوم له محسن اسکندر زاده  ،نظر به معرفي اموال از سوي محکوم له و ارزيابي آن توسط کارشناس بشرح زير لذا  از ساعت ۰۹ ا لی ۰۹:۱۵  صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ در محل اجرای احکام مدنی سامن مزايده برگزار مي شود؛مزايده از قيمت پايه کارشناسی ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شروع می شود و به هر شخص که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.                                                                                         مشخصات ملک تعرفه شده: ۱- يك دستگاه آسياب خوراك طيور متعلق به شركت دردانه غرب منصوب، عملياتي و كاركرده در خط توليد خوراك دام و طيور شامل جو، ذرت، سويا مجهز به يك دستگاه الكتروموتور ۳۰ كيلووات ۱۰ اسب ۱۴۷۰ دور بر دقيقه سال توليد ۲۰۰۶ ميلادي درجه حفاظتي IP۵۴ سه فاز ساخت چين شركت MTCo به همراه سازه فلزي، بخش مكانيكي و تيغه هاي آسياب از نوع دست ساز، رنگ كرم، واقع در سوله اصلي كارخانه، سرجمع به ارزش خالص چهارده ميليون تومان (۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال) برآورد مي شود. رونوشت : پاسگاه سامن جهت الصاق در محل اموال تابلو اعلانات دادگاه  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده                   شعبه اجراي احكام مدني بخش سامنمزایده                   شعبه اجراي احكام مدني بخش سامن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن