مزایده بسمه تعالی   اگهی مزایده اموال منقول   بموجب پرونده کلاسه 9901663 دادنامه شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره ده شوراي حل اختلاف شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره ده شوراي حل اختلاف شهر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۱۴۰۰۹۱۴۶۰۰۰۰۳۹۳۴۰۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی   اگهی مزایده اموال منقول   بموجب پرونده کلاسه ۹۹۰۱۶۶۳ دادنامه صادره از شعبه ۴۵۲ شورای حل احتلاف مجتمع شماره ۱۰ تهران محکوم له فرنگیس برزگر و محکوم علیه سعید غفاری حصار دایر برمزایده اسباب و اثاث شامل یکدستگاه یخچال صنعتی سه درب ایستاده ورق رنگی قرمز -یک دستگاه یخچال کبابی دو درب ورق رنگی زرد-تعداد ۵ عدد صندلی چوبی مشکی -یک دست مبلمان ۶ نفره-تابلوهای تبلیغاتی -سه حلقه لاستیک ماشین مستعمل و یک عدد سینگ ظرفشویی تک لنگه استیل که جمعا به ارزش ۱۳۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال متعلق به محکوم علیه اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است  راس ساعت ۱۸مورخ ۹/ ۸/ ۱۴۰۰ در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۱۰ تهران از طریق مزایده از قیمت ۰۰۰  / ۰۰۰ / ۱۳۲ ریال طبق نظریه کارشناس شروع شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ۱۰ درصد (ده درصد ) وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی و یا فیش واریزی به حساب سپرده دادگستری تهران نزد بانک ملی کد ۸۸به شماره حساب ۲۱۷۱۲۹۹۰۳۶۰۰۲ از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول  و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی قاضی شورای حل اختلاف مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : مزایده یکدستگاه یخچال صنعتی سه درب ایستاده ورق رنگی قرمز -یک دستگاه یخچال کبابی دو درب ورق رنگی زرد-تعداد ۵ عدد صندلی چوبی مشکی -یک دست مبلمان ۶ نفره-تابلوهای تبلیغاتی -سه حلقه لاستیک ماشین مستعمل و یک عدد سینگ ظرفشویی تک لنگه استیل     مدیر اجرای ...
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
 
اگهی مزایده اموال منقول
 
بموجب پرونده کلاسه 9901663 دادنامه شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره ده شوراي حل اختلاف شهر تهرانمزایده بسمه تعالی
 
اگهی مزایده اموال منقول
 
بموجب پرونده کلاسه 9901663 دادنامه شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره ده شوراي حل اختلاف شهر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن