مزایده **به نام خدا**             شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان مينودشت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان مينودشت

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۱۴۰۰۰۳۴۶۰۰۰۰۱۷۷۱۳۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده **به نام خدا**                                                ((آگهي تجدید مزايده)) در پرونده کلاسه ۹۸۰۲۹۱ شعبه اجراي احکام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان مينودشت ،محکوم عليها خانم عالمه قاضی  محسنی  فرزند علیرضا به نشانی مینودشت - بعثت شرقی - روبروی بنیاد مسکن  محکوم است به پرداخت مبلغ ۸۵/۲۳۵/۰۰۰ ريال بابت  اصل خواسته  ومبلغ ۱/۲۸۰/۴۳۸ ریال  بابت هزینه دادرسی  ومبلغ۱۸/۵۴۴/۵۴۱ ریال تا  تیر ماه ۹۹(۱۳۹۹/۰۴/۲۱) طبق  در خواست محکوم له بانک قوامین و مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناس در حق  محکوم له  بانک قوامین   ومبلغ ۴/۲۶۱/۷۵۰ ريال بابت  نيم عشر  در حق  دولت ، مي باشد علي ايحال حسب تقاضاي محکوم له و تعرفه اموال از ناحيه شخص ثالث آقای عیسی شهبازی  با مشخصات و توصيف به شرح ذيل ، توقيف و کارشناس منتخب واحد اجراء قيمت کل مال توقيفي را برآورد و اعلام نموده و نظريه مزبور مصون از هرگونه اعتراضي باقي مانده است لذا حسب درخواست محکوم له مال توقيف شده از طريق مزايده در محل واحد اجراي احکام مدني شورا مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ روز  شنبه از ساعت۱۰/۳۰  الي ۱۱صبح با حضور نماينده دادسراو مامور اجراء انجام ميگردد قيمت پايه از مبلغ کارشناسي و با رعايت ساير قيود مندرج در ماده ۱۳۱ قانون اجراي احکام مدني شروع و مال به کسي تعلق خواهد گرفت که بالاترين قيمت پيشنهادي را قبول کرده است خريدار يا خريداران ميتوانند (پنج روز )قبل از فروش و تشکيل مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگي اجرا احکام مدني بازديد نموده و سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شرکت نمايند برنده مزايده بايد ده درصد بهاء را نقدا و يا بصورت چک پول في المجلس به عنوان سپرده به واحد اجراء تسليم نمايد و الباقي بهاء را حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايددر غير اينصورت سپرده او پس از کسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط ميگردد. و کليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده برنده مزايده است./ح      مدير دفتراجراي احکام مدني شوراي حل اختلاف مينودشت -حسینی       توصيف اجمالي  از اموال مورد مزايده :۱- سرویس خواب شامل تختخواب دو نفره  سه کشویی همراه تشک و ملافه و نیز  میز ارایش  یک دست  به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲-  یک دستگاه لباسشویی هاینسس به ظرفیت ۷.۵ کیلو گرمی دست دوم که به مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال   ۳- یک دستگاه  مبل ۹/نه نفره  سلطنتی به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۴- یک دستگاه بخاری گازسوز  ایران شرق ۱۲۵۰۰ قهوه ای  رنگ گاز سوز ایران شرق  نیشابور  با شماره سریال ۲۳۳۲۹ به مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵- یک دستگاه بخاری گازسوزبرند  سوزان طرح شومینه مدل میلاد ۱۵۰۰۰ رنگ پودری  الکترواستاتیک  و لعاب  به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶- یک دستگاه بخاری گازسوز برند جنوب شرق  مدل ۱۴۰۰۰ گلکسی  رنگ مشکی  با شمار سریال ۹۱۰۰۶۲۴۸A۱۲ به مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  به فروش خواهند رسید.جمع کل مبلغ  اموال ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال در معرض  فروش می باشد.   
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده **به نام خدا** 
            شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان مينودشتمزایده **به نام خدا** 
            شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان مينودشت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن