مزایده شماره اجرایی 980987 بر اساس پرونده اجرایی مطروحه در این شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان آبيك
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان آبيك

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۲۲۴۶۰۰۰۰۰۶۰۶۵۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده شماره اجرایی ۹۸۰۹۸۷ بر اساس پرونده اجرایی مطروحه در این اجرا محکوم علیه اقای اسماعیل عظیمی  به پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد و سی و پنج هزار تومان  بابت اصل خواسته و دیرکرد و هزینه ی دادرسی و حق الوکاله در حق محکوم لهحمید صالحی  ومبلغ  پانصد و بیست و شش هزار تومان نیم عشر دولتی محکوم گردیده است که حسب تقاضای محکوم له این اجرا نسبت به توقیف سی جفت کفش مردانه (هرجفت به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان تولیدی شرکت کفش نمونه تبریز) با ارزش کارشناسی شده هفت میلیون و پانصد هزار تومان که مصون از تعرض باقی مانده اقدام وقصد دارددر مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ راس ساعت ۱۰الی ۱۱صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان ابیک با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ابیک نسبت به فروش مال مشعور اقدام نمایید مراسم وتشریفات مزایده حضوری بوده فروش اموال توقیفی از قیمت کارشناسی شده شروع وبه شخص ویا اشخاص که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند منتقل می گردد طالبین وخریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از مراسم مزایده جهت مزید اطلاع به این اجرا مراجعه نموده تا ضمن هماهنگی لازم که به عمل خواهد امد نسبت به بازدید از مال مزبور اقدام نمایند وبرنده مزایده می بایست بدوا ۱۰% قیمت پیشنهاد شده را فی المجلس والباقی ان را حداکثر ظرف مهلت سی روز به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و چنانچه خریدار مابقی وجه مزایده را در موعد مقرر واریز ننماید ویا اعلام انصراف نماید مبلغ۱۰% پیشنهادی خریدار به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط می گردد ومزایده برای باردوم تجدید می شود تشریفات مزایده بارعایت ترتیبات مواد ۱۱۳ به بعد از قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف -عطاری  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده شماره اجرایی 980987
بر اساس پرونده اجرایی مطروحه در این شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان آبيكمزایده شماره اجرایی 980987
بر اساس پرونده اجرایی مطروحه در این شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان آبيك
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن