مزایده آگهي مزايده اموال منقول نوبت  اول   در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري البرز استان قزوين
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري البرز استان قزوين

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۲۲۴۶۰۰۰۰۰۶۰۷۰۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول نوبت  اول   در پرونده کلاسه ۹۴۱۲۹۵ اجراي احکام مدني  شوراي حل اختلاف  البرز آقاي علي مسعودي اصل فرزند کمند علي محکوم است به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ به انضمام هزينه هاي دادرسي و خسارت تاخير تاديه  ريال در حق آقاي عباس اکبري  فردنیا و مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ريال بابت نيم عشر دولتي که محکوم له جهت استيفاي حقوق خود بدوا تقاضاي توقيف اموال محکوم عليه را که عبارت است از : يک خط تلفن همراه  اول به شماره ۰۹۱۲۷۸۲۹۵۱۴و سپس تقاضاي فروش آن را از طريق مزايده عمومي نموده است که اين اجرا پس از طي مراحل قانوني و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم عليه قصد دارد در مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت /۹/۱۵ الی ۱۰ صبح در محل اجراي احکام مدني البرز از طريق مزايده عمومي اموال توقيفي محکوم عليه را به قيمت پايه کارشناسي ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال به فروش برساند . طالبين و خريداران مي توانند همه روزه تا ۵ روز  قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگي اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا شرکت نمايند . بديهي است  اموال مزايده به کسي فروخته خواهد شد که بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايند و خريدار مي بايستي مبلغ ۱۰% پيشنهادي خود را نقدا پرداخت و مابقي طبق ماده ۱۲۹ قانون اجراي احکام مدني  را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستري البرز واريز نمايند و پس از تأييد مزايده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضاي انتقال مالکيت اموال نمايد و در صورت عدم تأييد مزايده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واريزي به خريدار مسترد خواهد شد و در صورتي که خريدار مابقي وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايند و يا اعلام انصراف نمايد مبلغ ۱۰% پيشنهادي خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت . مراسم مزايده با رعايت مواد ۱۱۳ به بعد قانون اجراي احکام مدني اجرا خواهد شد. به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجراي احکام مدني در صورت نبود خريدار ، طلبکار نيز مي تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد ./م    مدير دفتر اجراي احکام مدني شوراي حل اختلاف البرز-ايرج کرمي   
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول نوبت  اول 
 
در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري البرز استان قزوينمزایده آگهي مزايده اموال منقول نوبت  اول 
 
در پرونده کلاسه شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهري البرز استان قزوين
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن