مزایده بسمه تعالی" "آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول"       شعبه اول اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قزوين
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه اول اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قزوين

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۲۲۴۶۰۰۰۰۰۶۰۶۸۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی" "آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول"       در پرونده کلاسه ۹۹۰۲۵۲۴  اجرای احکام شورای حل اختلاف قزوین آقاي بهنام معروفخانی فرزند آراز  محکوم است  به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته وساير خسارات قانوني در حق  خانم لیلا معروفخانی که محکومٌ له جهت استيفاي حقوق خود تقاضاي توقيف اموال  محكوم عليه را نموده كه عبارت است : امتیاز خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۰۹۸۵۷۰۷  اپراتور همراه اول  را نموده و سپس تقاضاي فروش آن راازطريق مزايده عمومي نموده است كه اين اجرا پس ازطي مراحل قانوني وعدم پرداخت  محکومٌ به توسط محكوم عليه قصد دارد درمورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ روز یکشنبه ساعت ۱۲:۰۰در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف قزوین از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محكومٌ عليه را به قيمت پايه كارشناسي ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال را به فروش برساند شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار میگردد . کسانی میتوانند در مزایده شرکت نمایند که اولاً منع قانونی نداشته باشند  و ثانیاً ۱۰ درصد  مبلغ پیشنهادی خود را از طریق دریافت چک بانکی از کلیه بانکها به حساب    ۱۴۰۰۳۵۰۸۴۶۵ شناسه حقوقی شورای حل اختلاف قزوین در روز مزایده همراه فرم شرکت در مزایده و چک واریزی با ارائه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت شرکت نمایند و مابقی مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت يك ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید . مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت پیشنهادی را اعلام نماید . شرایط خریدار : کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته میشود که بدواً  ۱۰ درصد  مبلغ پیشنهادی خود را از طریق دریافت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده نسبت به واریز الباقی مبلغ مزایده اقدام نماید. انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز کل بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه می باشد . در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبالغ واریزی مسترد خواهد شد و در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار ۱۰ درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع دولت ضبط میگردد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و به استناد ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز میتواند در قبال طلب خود اموال مورد مزایده را قبول نماید. دادورز  اجرای احکام  مدنی شورای حل اختلاف شهرستان قزوین    
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی"
"آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول"
      شعبه اول اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قزوينمزایده بسمه تعالی"
"آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول"
      شعبه اول اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان قزوين
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن