مزایده مزایده اموال غیر منقول  بموجب اجراییه صادره بشماره 9710420243100305 اجراي احكام شعبه 283 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 283 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۳۶۲۲۱۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده مزایده اموال غیر منقول  بموجب اجراییه صادره بشماره ۹۷۱۰۴۲۰۲۴۳۱۰۰۳۰۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ و دادنامه صادره بشماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۴۳۱۰۲۲۹۸ مورخ ۹۷/۱۰/۸ محکوم له خانم بهاره کاظمی با وکالت آقای محمد مهدی همتی به طرفیت محکوم علیهم حسین نقیان و خدیجه معصومی ویسنا نقیان با ولایت قهری حسین نقیان وراث مرحوم مجید نقیان همگی محکومند به پرداخت ۵۰۵ عدد سکه تمام بهار آزادی از ماترک مرحوم مجید نقیان در حق محکوم له( با کسر وجوه پرداختی ها به زوجه) و هزینه نیم عشر دولتی محکوم می باشند. با توجه به بازداشت یک خط تلفن همراه بشماره ۰۹۱۲۱۸۷۸۰۳۰ متعلق به مرحوم بابت مهریه زوجه به درخواست وکیل خواهان مراتب جهت ارزیابی آن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از صدور نظریه به همه اصحاب دعوا وراث مرحوم از طرق ثنا ابلاغ گردیده با توجه به مصون ماندن از هرگونه اعتراض از طرف وراث در فرجه قانونی به این دادگاه و همچنین عدم وصول هیچ گونه لایحه اعتراضیه از وراث ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل اعلام میگردد: ارزش یک سیم کارت فوق به مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف چهارصدو سی میلیون ریال ارزیابی و اعلام میگردد. با توجه مراتب فوق ، مقرر گردیدکه سیم کارت فوق از ما ترک مرحوم بابت الباقی مهریه از طریق مزایده روز چهار یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۶ از ساعت ۹/۰۰ الی ۹/۳۰صبح واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید باهنر بنشانی فلکه چهارم تهرانپارس ضلع شمال شرقی بزرگراه شهید زین الدین به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش برسد. . ده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده فقط با ارائه قبض واریزی به شماره حساب سپرده دادگستری ۲۱۷۱۲۹۹۰۵۶۰۰۱ - بانک ملی دریافت میگردد و الباقی را ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مراسم مزایده به حساب فوق واریز و اصل قبض را به این اجرای احکام تحویل نماید. در غیر اینصورت ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. خریداران و طالبین در صورت تمایل به رویت مورد مزایده ۵ روز قبل از برگزاری مراسم مزایده در این اجرای احکام حاضر تا مقدمات بازدیدشان از مورد مزایده فراهم گردد. متذکر میشود ورود به جلسه حتما با ارائه اصل کارت ملی و قبض واریزی سپرده صورت میگیرد و در صورت برنده نشده در مزایده عودت وجه ۱۰ روز کاری به حساب می باشد./           اجرای احکام مدنی شعبه ۲۸۳ دادگاه خانواده تهران
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده اموال غیر منقول 
 بموجب اجراییه صادره بشماره 9710420243100305 اجراي احكام شعبه 283 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهرانمزایده مزایده اموال غیر منقول 
 بموجب اجراییه صادره بشماره 9710420243100305 اجراي احكام شعبه 283 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن