مزایده آگهی مزایده  خط تلفن همراه به موجب پرونده اجرایی0000753/114ج1-داد شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۱۴۰۰۶۸۴۶۰۰۰۰۳۶۱۸۳۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده آگهی مزایده  خط تلفن همراه به موجب پرونده اجرایی۰۰۰۰۷۵۳/۱۱۴ج۱-داد نامه  ۹۹۰۲۴۴۸ مورخه  ۹۹/۱۲/۱۱اجرائیه ۱۴۵۶۴۹۹  مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ محکوم له اقای  سید محمد  سادات  شیرازی فرزند سید عماد - محکوم علیه  آقای علی اکبر دیانت پور فرزند عزیز اله -محکوم به ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه ۳۹/۵۲۹/۴۱۲ریال -هزینه دادرسی ۷/۶۵۰/۰۰۰ریال -هزینه کارشناسی ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال - نیم عشراجرای دولت ۱۴/۶۰۸/۹۷۱ریال -حسب ارزیابی ۶ فقره خط تلفن همراه شماره تلفن های ثابت: ۷۷۸۸۳۹۲۹-۷۷۷۳۴۳۵۳-۷۷۹۲۸۸۶۸--۷۷۷۲۱۲۹۵-۷۷۷۲۱۲۸۱-۷۷۷۲۶۱۸۶ارزش هر  کدام از خطوط  ثابت تلفن صدرالاشاره  بایک میلیون  و پانصد  هزار ریال و ارزش شش خط ثابت برابر با نه میلیون ریال ۹/۰۰۰/۰۰۰معادل  با نهصد  هزار تومان ۹۰۰/۰۰۰می باشد  به شرح ذیل  می باشد درخواست اجرای حکم و تقاضای مزایده خط تلفن ثابت نموده ام. خواهشمند است در خصوص احقاق حقوق حقه اینجانب دستور لازم را مبذول فرمائید. لازم به ذکر است اینجانب خواستار خطوط تلفن ثابت به جای مبلغ محکوم به میباشم. شماره تلفن های ثابت: ۷۷۸۸۳۹۲۹-۷۷۷۳۴۳۵۳-۷۷۹۲۸۸۶۸-۷۷۷۲۹۸۸۶۸-۷۷۷۲۱۲۹۵-۷۷۷۲۱۲۸۱-۷۷۷۲۶۱۸۶ ارزش هر  کدام از خطوط  ثابت تلفن صدرالاشاره  بایک میلیون  و پانصد  هزار ریال و ارزش شش خط ثابت برابر با نه میلیون ریال ۹/۰۰۰/۰۰۰مهادل  با نهصد  هزار تومان ۹۰۰/۰۰۰می باشد بدهی خطوط ثابت برابر با سیصد و چهل  هزار تومان می باشد تاریخ مزایده۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ساعت۱۲ الی ۱۲/۴۵در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه ۴ تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده ۲۱۷۱۲۹۹۰۵۶۰۰۱مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه ۴ تهرانپارس کد ۵۲۵ یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده  خط تلفن همراه 
به موجب پرونده اجرایی0000753/114ج1-داد شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهرانمزایده آگهی مزایده  خط تلفن همراه 
به موجب پرونده اجرایی0000753/114ج1-داد شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن